An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Abiso Hinggil sa “Hard Copy” na Mga Nasumite sa EPA Habang may COVID-19 National Emergency

Mayo 12, 2020

Sa panahong ito ng national emergency sanhi ng COVID-19, ang EPA ay kumikilos para mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng aming mga empleyado habang pinapatupad ang mga contingency plan para matiyak ang pagpapatupad sa mga responsibilidad ng aming layunin. Maingat na sinusubaybayan ng Agency ang patnubay na ipinalabas ng Office of Personnel Management, Centers for Disease Control and Prevention, at iba pang mga pederal na ahensya at pati na rin ang ating mga kapartner sa pampublikong kalusugan ng estado at panlokal.  

Kasunod ng patnubay ng CDC at OPM at mga tiyak na patnubay mula sa estado na nakaka-apekto sa ating mga regional office, ang mga empleyado ng ay binigyang awtorisasyon na magsagawa ng telework para makatulong na maiwasan ang paghahawa sa iba ng coronavirus. Habang nasa ganitong uri ng katayuan ng telework ang mga empleyado, may mga praktikal na limitasyon sa kakayahan ng staff na mangolekta, at para sa tauhan ng Agency na tumugon sa, “hard copy” na ipinadala sa koreo na mga pagtatanong na direktang ipinadala sa mga lokasyon ng opisina ng Agency. Samakatuwid, hangga’t puwede nang makabalik sa opisina ang mga empleyado, inirerekumanda namin na, hanggang sa posibleng mapapahintulutan, anumang mga kasulatan na ipinadala sa Agency ay dapat rin ipadala sa pamamagitan ng email sa aming Contact Us information.  Gayunman, mangyaring tandaan na may isang eksepsyon:  Ang mga kahilingan ng FOIA para sa mga rekord ng Agency ay pinakamabuting isumite sa pamamagitan ng FOIAonline, lalo na sa panahong ito.

Dagdag pa dito, kung magsusumite kayo ng mga application para sa permit o mga komento sa mga proposal sa ahensya o iba pang mga pagkilos kung saan hiniling ng Agency ang komento mula sa publiko, mangyaring sundin ang mga tagubilin na ipinagkaloob sa naaangkop na mga regulasyon o sa kahilingan ng Agency ng mga komento.  Hinihikayat namin ang mga electronic na pagsusumite, kasama na ang anumang paghihiling na magsumite ng mga hard copy, pero kung hindi ninyo magawang magsumite sa electronic na paraan o kailangan ng iba pang tulong ,mangyaring makipag-ugnayan sa kontak na nakalista sa abiso o regulasyon o, kung hindi available, ang responsable sa programa ng EPA para sa general na pakikipag-ugnayan sa email o numero ng telepono.

May pananagutan ang EPA na ipagpatuloy ang aming kritikal na trabaho sa ngalan ng publiko ng America habang binabantayan ang kalusugan at kaligtasan ng publiko at ng mga pamilya ng mga empleyado ng EPA sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga responsableng hakbang para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus. Salamat sa inyong pakikipagtulungan at pag-uunawa.

Kung kailangan ninyo ng tulong sa iba pang wika maliban sa Ingles o kung kayo ay may kapansanan na kailangan ng makatuwirang akomodasyon nang walang dagdag na bayad, mangyaring makipag-ugnayan sa nakalistang email o telepono.