An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Bệnh Coronavirus 2019 (COVID-19)

[Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)]

Đây là một tình huống mới nổi, đang phát triển nhanh chóng và Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh sẽ cung cấp thông tin cập nhật khi có sẵn, ngoài hướng dẫn cập nhật. Trang web này cung cấp các tài nguyên EPA chính về bệnh coronavirus (COVID-19). 

(Thông tin có liên quan bằng tiếng Anh)

Các câu hỏi thường gặp về Coronavirus (COVID-19)

Thông Báo Liên Quan Đến việc gửi “Bản Trên Giấy” cho EPA Trong Khi có Trường Hợp Khẩn Cấp Quốc Gia COVID-19

Thông Tin về Chất Khử Trùng

Vào ngày 29 tháng 1, năm 2020, EPA đã kích hoạt Hướng Dẫn Về Mầm Bệnh Vi-rút Mới Nổi Đối với Thuốc Trừ Sâu Kháng Khuẩn để đối phó với sự bùng phát của coronavirus (COVID-19).

Thông Tin Về Nước Uống và Nước Thải

EPA đang cung cấp thông tin về nước uống và nước thải để cho công chúng biết rõ ràng. Vi rút COVID-19 chưa được phát hiện trong các nguồn cung cấp nước uống. Dựa trên bằng chứng hiện tại, rủi ro đối với nguồn cung cấp nước là thấp.