An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Danh sách N: Thuốc Khử Trùng để Sử Dụng Chống Lại SARS-CoV-2

[List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2]

Tất cả các sản phẩm trong danh sách này đáp ứng Tiêu chí của EPA để sử dụng chống lại SARS-CoV-2, vi-rút gây ra COVID-19.

Tìm Kiếm một Sản Phẩm

Để tìm một sản phẩm, hãy nhập hai bộ số đăng ký EPA đầu tiên vào thanh tìm kiếm bên dưới. Bạn có thể tìm thấy con số này bằng cách tìm kiếm Số Đăng Ký EPA trên nhãn sản phẩm.

Ví dụ, nếu Số Đăng Ký EPA 12345-12 nằm trong Danh sách N, bạn có thể mua Số Đăng Ký EPA  12345-12-2567 và biết bạn đang nhận được một sản phẩm tương đương. 

Search by EPA registration number (in English)

Sử Dụng Các Sản Phẩm Khác

Nếu bạn có thể tìm thấy một sản phẩm trong danh sách này để sử dụng chống lại SARS-CoV-2, hãy xem nhãn của một sản phẩm khác để xác nhận rằng nó có số đăng ký EPA và coronavirus ở người được liệt kê là mầm bệnh mục tiêu.

Theo Nhãn

Khi sử dụng chất khử trùng đã đăng ký EPA, hãy làm theo hướng dẫn trên nhãn để sử dụng an toàn, hiệu quả. Đảm bảo tuân theo thời gian tiếp xúc, đó là khoảng thời gian bề mặt phải ướt rõ ràng, được liệt kê trong bảng dưới đây. Đọc hình ảnh thông tin (infographic) của chúng tôi về cách sử dụng các sản phẩm này.

Những sản phẩm này được sử dụng trên các bề mặt, KHÔNG phải con người.

Tài Nguyên Bổ Sung


 

Chú thích: Việc được đưa vào danh sách này không phải là chứng thực của EPA. Có thể có thêm chất khử trùng đáp ứng các tiêu chí để sử dụng chống lại SARS-CoV-2. EPA sẽ cập nhật danh sách này với các sản phẩm bổ sung khi cần thiết.

Danh sách N được cập nhật lần cuối vào ngày 14 Tháng Năm, 2020.

You may need a PDF reader to view some of the files on this page. See EPA’s About PDF page to learn more.