An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Đề Xuất Giữ Lại các Tiêu Chuẩn Chất Lượng Không Khí Xung Quanh Quốc Gia Đối với Hạt Vật Chất

EPA sẽ tổ chức một phiên điều trần công cộng thông qua hội thảo từ xa về đề xuất giữ lại các Tiêu chuẩn Chất Lượng Không Khí Xung Quanh Quốc Gia cho Hạt Vật Chất.  Những người tham dự, cả người nói và người nghe, sẽ cần một chiếc điện thoại để tham gia phiên điều trần công cộng này.

Thông tin thêm:

Đọc phần Đánh Giá các Tiêu Chuẩn Chất Lượng Không Khí Xung Quanh Quốc Gia theo Đề Xuất về Hạt Vật Chất (bằng tiếng Anh)

Phiên điều trần sẽ diễn ra vào ngày 20, 21, 22 và 27 Tháng 5, 2020. 

Tất cả các chỗ trống dành cho diễn giả vào ngày 20, 21 & 22 tháng 5, 2020 đã được phân bổ.  Người nghe vẫn có thể đăng ký cho những ngày đó.

EPA sẽ cung cấp các phiên bổ sung vào các Thứ Tư ngày 27 tháng 5, 2020, 9:00 sáng - 1:00 chiều giờ miền đông và 3:00 chiều - 7:00 tối giờ miền đông. Đăng ký sẽ vẫn mở cho phiên ngày 27 tháng 5,  2020 cho đến ngày 20 tháng 5, 2020.  EPA sẽ đăng danh sách các diễn giả đã đăng ký cho phiên ngày 27 tháng 5 vào ngày 26 tháng 5, 2020.  Nếu bạn đã đăng ký trước vào ngày 20, 21 hoặc 22 tháng 5 nhưng chưa được xác nhận, bạn sẽ được một chỗ trống dành cho diễn giả vào ngày 27 tháng 5.

EPA yêu cầu những người tham gia hoạch định việc cung cấp lời khai bằng miệng cho hội đồng chuyên gia EPA cũng như những người dự định lắng nghe bản đăng ký điều trần trước.

Đăng ký để nghe phiên điều trần công cộng thông qua hội thảo viễn liên.

Nếu bạn cần hỗ trợ bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh hoặc nếu bạn cần được thích nghi hợp lý, vui lòng liên hệ với Regina Chappell qua email:chappell.regina@epa.gov (ưu tiên); hoặc qua điện thoại: 919- 541-3650. Chúng tôi phải nhận được yêu cầu này trước ngày 13 tháng 5 năm 2020. EPA có thể không sắp xếp cho các thích nghi quá ngày này.

You may need a PDF reader to view some of the files on this page. See EPA’s About PDF page to learn more.