An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Enpak Monoksid Kabòn sou Kalite Lè Anndan Kay

(Carbon Monoxide’s Impact on Indoor Air Quality)

Alèt: Mete jeneratris pòtab yo deyò.

Pa janm itilize yon jeneratris pòtab anndan kay, nan garaj, espas pou ranpe (crawlspaces), depo oswa zòn menm jan. Nivo mòtèl monoksid kabòn ka byen vit akimile nan espas sa yo epi ka rete pandan plizyè èdtan, menm aprè jeneratris la etenn.

Nan Paj Sa a:


Apèsi

Monoksid kabòn se yon gaz toksik ki san odè, san koulè. Paske li enposib pou wè l, goute oswa santi lafimen toksik la, CO ka tiye w anvan ou konnen li nan kay ou. Efè ekspozisyon CO a ka vrèman varye de yon moun a yon lòt moun selon laj li, sante jeneral ak konsantrasyon ak longè ekspozisyon an.


Sous Monoksid Kabòn

Sous CO yo enkli:

 • aparèy chofaj ki itilize kewozèn ak gaz ki pa vantile
 • fwit nan chemine ak founo
 • refoulman lè nan founo, aparèy chofaj dlo ki itilize gaz, recho bwa ak fwaye
 • recho ki itilize gaz
 • jeneratris ak lòt ekipman ki pran gazolin
 • mòflè otomobil nan garaj ki tache
 • lafimen tabak
 • mòflè oto, kamyon, oswa otobis nan garaj tache, wout ki toupre, oswa zòn pakin yo
 • oksidasyon enkonplè pandan konbistyon nan recho a gaz, ak aparèy chofaj ki itilize kewozèn oswa gaz ki pa vantile
 • aparèy konbistyon ki ize oswa ki mal regle epi ki mal antreteni (tankou, chodyè, founo)
  • si konduit la pa genyen bon dimansyon an, li bloke oswa li dekonekte
  • si konduit la genyen fwit

Top of Page


Efè sou Sante Asosye ak Monoksid Kabòn

Nan konsantrasyon ki fèb:

 • fatig pou moun ki ansante
 • doulè nan pwatrin pou moun ki fè maladi kè

Nan konsantrasyon modere:

 • anjin
 • twoub nan vizyon
 • fonksyon serebral ki redwi

Nan pi gwo konsantrasyon:

 • twoub kowòdinasyon ak vizyon
 • tètfèmal
 • toudisman
 • konfizyon
 • kèplen
 • sentòm ki sanble ak sentòm grip ki ale aprè ou kite kay la
 • mòtèl nan konsantrasyon ki trè wo

Efè egi yo rive akoz fòmasyon kaboksi-emoglobin nan san an, ki bloke rantre oksijèn nan.

Nan konsantrasyon ki ba, fatig pou moun ki ansante ak doulè nan pwatrin pou moun ki fè maladi kè. Nan konsantrasyon ki pi wo, twoub nan vizyon ak kowòdinasyon; tètfèmal; toudisman; konfizyon; kèplen. Ka lakoz sentòm ki sanble ak sentòm grip ki ale aprè ou kite lakay ou. Mòtèl nan konsantrasyon ki trè wo. Efè egi yo rive akoz fòmasyon kaboksi-emoglobin nan san an, ki bloke rantre oksijèn nan. Nan konsantrasyon modere ka gen anjin, twoub nan vizyon, ak fonksyon serebral redwi ka. Nan konsantrasyon ki pi wo, ekspozisyon nan CO ka mòtèl.


Nivo nan Kay yo

Nivo mwayen nan kay ki san recho a gaz varye soti 0.5 rive 5 pati pa milyon (ppm). Nivo ki toupre recho a gaz ki ajiste kòrèkteman yo souvan 5 jiska 15 ppm epi sila yo ki toupre recho a gaz ki mal ajiste yo ka 30 ppm oswa plis.

Top of Page


Etap pou Redwi Ekspozisyon ak Monoksid Kabòn

Li trè enpòtan pou asire ke ekipman konbistyon yo mentni epi byen ajiste. Itilizasyon veyikil yo dwe jere ak swen akote batiman yo ak nan pwogram pwofesyonèl yo. Lòt vantilasyon anplis ka itilize kòm yon mezi tanporè lè yo prevwa nivo CO ki wo pandan peryòd tan ki kout.

 • Kenbe aparèy ki itilize gaz yo byen ajiste.
 • Anvizaje pou ou achte yon aparèy chofaj ki vantile lè w ap ranplase youn ki pa vantile.
 • Itilize kabiran ki apwopriye nan aparèy chofaj ki pran kewozèn yo.
 • Enstale epi itilize yon vantilatè evakyasyon ki vantile deyò sou recho a gaz yo.
 • Louvri konduit yo lè w ap itilize fwaye yo.
 • Chwazi recho ki genyen dimansyon ki kòrèk ki sètifye pou respekte nòm emisyon EPA yo. Asire w ke pòt ki sou tout recho bwa yo byen ajiste.
 • Fè yon pwofesyonèl ki fòme enspekte, netwaye epi regle sistèm chofaj santral la (founo, konduit ak chemine).
  • Repare tout fwit yo san pèdi tan.
 • Pa fè machin nan mache sou plas nan garaj la.

Top of Page


Metòd pou Mezire

Kèk enstriman absòsyon rayònman enfrawouj ak elektwochimiki ki chè anpil egziste. Aparèy mezi nan tan reyèl ki genyen pri modere disponib tou. Aktyèlman y ap devlope yon monitè pasif.

Limit Ekspozisyon

Sekirite Pwofesyonèl ak Machaswiv sou Sante pou Monoksid Kabòn (PDF) (4 pp, 210 K, Konsènan PDF)*(an Anglè)

* Nòt OSHA: Machaswiv sa a rezime enfòmasyon enpòtan konsènan monoksid kabòn pou travayè ak anplwaye yo ak medsen, enjyenis endistriyèl, ak lòt pwofesyonèl sekirite ak pwofesyonèl sante ki gendwa bezwen enfòmasyon yo sa pou fè pwogram sante ak sekirite pwofesyonèl ki efikas. Rekòmandasyon sa yo gendwa ranplase ak nouvo devlopman nan domèn sa yo; sepandan yo konseye lektè yo pou konsidere rekòmandasyon sa yo kòm machaswiv jeneral ak pou detèmine si nouvo enfòmasyon disponib.

[OSHA PEL] Limit ekspozisyon aktyèl Administrasyon Sante ak Sekirite Pwofesyonèl (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) ki otorize (PEL) pou monoksid kabòn se 50 pati pa milyon (ppm) pati lè (55 miligram pa mèt kib (mg/m(3))) pou yon konsantrasyon mwayèn pondere nan tan 8 èdtan (TWA) [29 CFR Table Z-1].

[NIOSH REL] Enstiti Nasyonal pou Sante ak Sekirite Pwofesyonèl la (National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) te etabli yon ekspozisyon ki rekòmande (REL) pou monoksid kabòn ki se 35 ppm (40 mg/m(3))pou yon 8 èdtan TWA ak 200 ppm (229 mg/m(3)) kòm plafon [NIOSH 1992]. Limit NIOSH a baze sou risk efè kadyovaskilè yo.

[ACGIH TLV] Konferans Ameriken pou Ijyenis Endistriyèl Gounvènman an (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH) te atribye monoksid kabòn yon dènye valè limit (TLV) ki se 25 ppm (29 mg/m(3)) pou yon TWA pou yon jounen travay nòmal 8 èdtan ak yon 40 èdtan pa semèn travay [ACGIH 1994, p. 15]. Limit ACGIH a baze sou risk nivo kaboksi-emoglobin elve [ACGIH 1991, p. 229].

Top of Page


Lyen pou Lòt Enfòmasyon Anplis

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (CDC), Sant Nasyonal pou Sante Anviwònmantal

Jeneratè Pòtab

Komisyon Sekirite Pwodui Konsomatè (Consumer Product Safety Commission, CPSC): Jeneratris pòtab yo itil lè kouran elektrik adistans oswa tanporè nesesè, men yo ka yon danje tou. Yon echapman jeneratris genyen monoksid kabòn. Se yon pwazon ou pa ka wè ni santi. Pa janm itilize yon jeneratris anndan yon kay oswa anndan yon garaj, menm si pòt ak fenèt yo louvri. Sèlman itilize jeneratris yo deyò epi lwen fenèt, pòt ak vantilasyon yo.