An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

EPA đưa ra danh sách các chất khử trùng để sử dụng chống lại COVID-19

Translation of EPA News Release: EPA Releases List of Disinfectants to Use Against COVID-19

03/05/2020

WASHINGTON—Hôm nay, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã công bố danh sách các sản phẩm khử trùng được đăng ký với EPA có đủ điều kiện để sử dụng chống lại SARS-CoV-2, loại coronavirus mới gây ra COVID-19.

“Sử dụng chất khử trùng đúng cách là một phần quan trọng trong việc ngăn ngừa và giảm sự lây lan của bệnh tật cùng với các khía cạnh quan trọng khác như rửa tay,”Quản trị viên EPA Andrew Wheeler cho biết. Không có ưu tiên nào cao hơn cho Chính quyền Trump là bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người Mỹ. EPA đang cung cấp thông tin quan trọng này một cách công khai và minh bạch về các sản phẩm khử trùng để giúp giảm sự lây lan của COVID-19.”

Các sản phẩm xuất hiện trong danh sách các sản phẩm khử trùng đã đăng ký của EPA có đủ điều kiện để sử dụng chống lại COVID-19 thông qua chương trình mầm bệnh vi rút mới nổi của cơ quan. Chương trình này cho phép các nhà sản xuất sản phẩm cung cấp dữ liệu cho EPA, ngay cả trước khi bùng phát, cho thấy các sản phẩm của họ có hiệu quả chống lại các loại vi rút khó tiêu diệt hơn SARS-CoV-2. Nó cũng cho phép truyền thông bổ sung nhằm thông báo cho công chúng về tiện ích của các sản phẩm này chống lại mầm bệnh mới nổi theo cách nhanh chóng nhất.

Vi rút coronavirus là vi rút được bao bọc, có nghĩa là chúng là một trong những loại vi rút dễ tiêu diệt nhất với sản phẩm khử trùng thích hợp. Người tiêu dùng sử dụng các chất khử trùng này trên một loại virus mới nổi được bao bọc nên tuân theo các hướng dẫn sử dụng trên nhãn sản phẩm chủ, chú ý đến thời gian tiếp xúc của sản phẩm trên bề mặt đã được xử lý (tức là, chất khử trùng sẽ tồn tại trên bề mặt bao lâu).

Để xem danh sách các sản phẩm khử trùng đã đăng ký EPA, hãy truy cập www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2

https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/danh-sach-n-thuoc-khu-trung-de-su-dung-chong-lai-sars-cov-2

Quá Trình

 Hướng dẫn về mầm bệnh vi rút mới nổi của EPA đã được phát triển và hoàn thiện vào năm 2016 để cho phép đáp ứng nhanh chóng trong trường hợp bùng phát mầm bệnh vi rút mới nổi. Nó đã được  kích hoạt lần đầu tiên đối với SARS-CoV-2 vào ngày 29 tháng 1 năm 2020. Hướng dẫn phác thảo một quy trình tự nguyện, phê duyệt trước để đưa ra tuyên bố về mầm bệnh vi rút mới nổi. Trong trường hợp dịch bệnh bùng phát, các công ty có sản phẩm được phê duyệt trước có thể đưa ra tuyên bố ngoài nhãn (ví dụ như trong tài liệu kỹ thuật, trang web không liên quan đến nhãn và phương tiện truyền thông xã hội) để sử dụng chống lại vi-rút bùng phát.