An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Kesyon ki Poze Souvan konsènan Dezenfektan ak Kowonaviris (COVID-19)

Kesyon ki Poze Souvan konsènan Dezenfektan ak Kowonaviris (COVID-19)

 (Frequent Questions about Disinfectants and Coronavirus (COVID-19))

(Enfòmasyon asosye an Anglè)

REMAK: Kesyon sou dezenfektan pi ba a refere a Lis N EPA a: Dezenfektan pou Itilize Kont SARS CoV-2. SARS-COV-2 se nouvo kowonaviris ki lakoz maladi COVID-19.

Enfòmasyon EPA sou kowonaviris (COVID-19) an Anglè: https://19january2021snapshot.epa.gov/coronavirus

Gade Lis N EPA: Dezenfektan pou Itilize Kont SARS-CoV-2: https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/lis-n-dezenfektan-pou-itilize-kont-sars-cov-2-0

Plis enfòmasyon sou Kowonaviris (COVID-19): https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/maladi-kowonaviris-2019-covid-19

Li tradiksyon sou enfografi nou an sou fason pou itilize dezenfektan EPA anrejistre. https://19january2021snapshot.epa.gov/lep/sis-etap-pou-itilize-dezenfektan-san-danje-epi-yon-fason-efikas

Nan paj sa a:

I Lis N

II      Dezenfeksyon

III      Reglemantasyon

 

 

 1. List N

Kijan EPA konnen ke pwodwi ki sou Lis N nan mache pou SARS-CoV-2 (COVID-19)?

EPA prevwa pou pwodwi ki nan Lis N nan tiye SARS-CoV-2 la, kowonaviris ki lakoz COVID-19, paske yo:

 • Demontre efikasite kont kowonaviris SARS-CoV-2 la (COVID-19);
 • Demontre efikasite kont yon patojèn ki pi difisil pou tiye pase SARS-CoV-2 (COVID-19); oswa
 • Demontre efikasite kont yon lòt tip kowonaviris imen ki sanble ak SARS-CoV-2 (COVID-19).

EPA a atann tout pwodwi ki sou Lis N nan dwe efikas kont SARS-CoV-2 (COVID-19) lè yo itilize yo selon machaswiv etikèt la.

Mwen pa ka di si pwodwi mwen enterese ak li a nan lis la oswa pa nan lis la. Èske ou ka ede m?

Yo gendwa fè piblisite epi vann pwodwi dezenfektan yo sou diferan mak ak non pwodwi. Pou detèmine si EPA a prevwa yon pwodwi konsa ka tiye SARS-CoV-2 la, kowonaviris ki lakoz COVID-19, ou bezwen detèmine si nimewo anrejistreman prensipal li a sou lis la.

 • Premyèman, jwenn nimewo anrejistreman ki sou etikèt pwodwi a. Chèche “Nimewo Anejistreman EPA” avèk annapre de oswa twa seri chif.
 • Si nimewo anrejistreman pwodwi ou an genyen de pati (tankou. 1234-12), li genyen yon nimewo anrejistreman prensipal. Si nimewo sa a nan Lis N nan, pwodwi a kalifye pou itilize kont SARS-CoV-2 (COVID-19).
 • Si nimewo anrejistreman pwodwi ou an genyen twa pati (tankou. 1234-12-123), ou genyen yon lòt pwodwi distribitè anplis. Pwodwi sa yo genyen menm konpozisyon chimik ak efikasite kòm pwodwi prensipal, men souvan genyen mak oswa non pwodwi diferan. Si de premye pati nimewo anrejistreman sa a (tankou. 1234-12-123) nan Lis N nan, pwodwi a kalifye pou itilize kont SARS-CoV-2 (COVID-19). (De premye pati nan nimewo anrejistreman an reflete anrejistreman prensipal la, alòske twazyèm nan idantifye nimewo antrepriz EPA pou distribitè a.)
 • Keseswa w ap itilize yon pwodwi ki genyen pwodwi anrejistreman prensipal oswa yon lòt pwodwi distribitè anplis, toujou verifye ke etikèt pwodwi a enkli machaswiv pou itilizasyon pou patojèn ki nan Lis N nan. Pa egzanp, si Lis N nan endike ke yon pwodwi pral tiye SARS-CoV-2 (COVID-19) si ou swiv machaswiv pou wotaviris, asire ke etikèt la genyen machaswiv pou itilize kont wotaviris.

Poukisa kèk pwodwi site isit la men yo pa sou lòt lis dezenfektan ki konpile pa lòt òganizasyon yo?

Lis N nan sèlman enkli pwodwi prensipal EPA an anrejistre. Lòt lis pwodwi ki tiye SARS-CoV-2 (kowonaviris ki lakoz COVID-19 la) ki pa konsève pa EPA gendwa enkli lòt non mak ak lòt pwodwi distribitè anplis. Jan sa diskite nan Kesyon ki Poze Souvan yo, "Mwen pa ka di si pwodwi mwen enterese ak li a nan lis la oswa pa nan lis la. Kijan ou ka ede m?”, ou ta dwe fè nimewo anrejistreman EPA konfyans pou idantifye pwodwi ki Lis N nan.

Top of Page

Mwen gen kesyon konsènan yon mo oswa yon gwoup mo sou sit entènèt Lis N nan. Mwen pa sèten sou fason yon bagay ki nan Lis N nan ka ede m konbat COVID-19. 

Lis N nan se yon lis pwodwi ke EPA prevwa ki pral tiye SARS-CoV-2, kowonaviris ki lakoz COVID-19, lè yo itilize selon machaswiv ki sou etikèt la.

Tout pwodwi ki nan lis la reponn ak kritè ak kritè EPA pou itilize kont SARS-CoV-2 (COVID-19). Pwodwi yo kalifye pou Lis N nan si yo:

 • Demontre efikasite kont kowonaviris SARS-CoV-2 la (COVID-19);
 • Demontre efikasite kont yon patojèn ki pi difisil pou tiye pase SARS-CoV-2 (COVID-19); oswa
 • Demontre efikasite kont yon lòt tip kowonaviris imen ki sanble ak SARS-CoV-2 (COVID-19).

Pi ba a, ou pral jwenn definisyon chak kolòn Lis N nan. Sa pral eksplike ki tip enfòmasyon kolòn sa a ba w ak fason li ka ede w konbat SARS-CoV-2 (COVID-19).

Nimewo Anrejistreman EPA

Fason ki pi fasil pou jwenn yon pwodwi nan lis la se antre de premye seri nimewo anrejistreman EPA li a nan ba rechèch ki anwo lis pwodwi a.

Pa egzanp, si EPA Reg. No. 12345-12 sou Lis N lan, ou ka achte EPA Reg. No. 12345-12-2567 epi konnen w ap jwenn yon pwodwi ki ekivalan. Pou jwenn nimewo sa a ou ka chèche Nimewo Anrejistreman EPA a nan etikèt ki sou pwodwi a.

Non Pwodwi a

Lis N nan sèlman enkli pwodwi prensipal ki anrejistre pa EPA a. Yo gendwa fè piblisite pou pwodwi sa yo epi vann yo nan diferan mak ou plis abitye ak yo sou etajè a, kidonk nou rekòmande pou repoze sou konparezon de premye seksyon nimewo anrejistreman EPA a pou jwenn yon pwodwi sou lis sa a. Plis enfòmasyon disponib isit la.

Pou tiye SARS-CoV-2 (COVID-19) la, swiv machaswiv sou dezenfeksyon yo pou patojèn sa a(yo)

EPA a atann tout pwodwi ki nan lis sa a dwe efikas kont SARS-CoV-2 (COVID-19) lè yo itilize yo selon machaswiv etikèt la, san konsidere sa ki endike nan kolòn sa a.

Efikasite yon pwodwi ka chanje selon fason ou itilize l, epi kèk patojèn plis difisil pou tiye pase lòt yo. Akoz de sa, dezenfektan yo gendwa genyen machaswiv diferan pou patojèn diferan. Pou tiye SARS-CoV-2 (COVID-19), ou ta dwe swiv machaswiv ki sou pakè a pou patojèn ki mansyone sou li a.

Si kolòn sa a genyen ladan “SARS-COV-2,” pwodwi a te teste kont epi te demontre efikasite kont SARS-CoV-2 (COVID-19).

Si kolòn sa a genyen ladan “kowonaviris imen,” pwodwi a te demontre efikasite kont yon kowonaviris ki diferan ki sanble ak SARS-COV-2 (COVID-19).

Si kolòn sa a montre yon bagay ki diferan de kowonaviris oswa SARS-CoV-2, sa vle di pwodwi a fonksyone kont yon patojèn ki plis difisil pou tiye tankou nowoviris. Si ou swiv machaswiv ki sou pakè a pou patojèn ki plis difisil pou tiye sa a, EPA prevwa pou pwodwi a kapab efikas kont SARS-CoV-2 la (COVID-19).

Toujou verifye ke etikèt pwodwi a enkli machaswiv pou itilizasyon pou patojèn ki nan Lis N nan. Pa egzanp, si Lis N nan endike ke yon pwodwi pral tiye SARS-CoV-2 (COVID-19) si ou swiv machaswiv pou wotaviris, asire ke etikèt la genyen machaswiv pou itilize kont wotaviris.

Tan Kontak (an minit)

Tan kontak la se kantite tan sifas ki trete a ta dwe rete mouye pou li ka efikas kont SARS-CoV-2 (COVID-19). Sifas la ta dwe vizibleman mouye pou tout dire tan kontak la.

Tip Fòmilasyon

Kolòn sa a founi enfòmasyon konsènan fason ou ka aplike pwodwi a. Lè w ap itilize yon dezenfektan EPA anrejistre, toujou swiv machaswiv ki sou pakè pwodwi a.

Ka Delye: Likid ki ka dilye ak dlo

Prè Pou Itilize: Prè pou itilize nan komès

Materyèl enprenye: Pwodwi ki vini ak tout dezenfektan ladan (tankou bagèt pou twalèt)

Vapè; Goutlèt: Ka aplike kòm yon vapè oswa goutlèt

Pilverizasyon elektwostatik: Ka aplike ak yon pilverizatè elektwostatik

Solid: Tablèt ki ka fonn

Vapè: Itilize ansanm ak jeneratè Dlo Oksijene ki Vaporize (VHP)

Lenjèt: Sèvyèt presatire ki genyen dezenfektan

Tip Sifas

Kolòn sa a di w tip sifas ou ka itilize dezenfektan yo sou li (tankou sifas ki enpèmeyab tankou manch pòt oswa kontwa an asye inoksidab, oswa sifas pèmeyab tankou twal).

Di Enpèmeyab (Hard Nonporous, HN): Itilize sou sifas enpèmeyab tankou manch pòch, wobinè, enteriptè pou limyè, ak bwa sele.

Pèmeyab (P): Itilize sou sifas pèmeyab tankou twal, kousen, bwa ki pa trete.

Sifas ki an Kontak ak manje, Fòk yo Rense Apresa (FCR): Itilize sou sifas ki touche manje tankou kontwa, asyèt, plat, ak kouvè pou manje. Pa sèvi sou manje. Rense sifas la aprè itilizasyon pwodwi sa a.

Sifas ki an Kontak ak Manje, Pa Bezwen Rense (FCNR): Itilize sou sifas ki touche manje tankou kontwa, asyèt, plat, ak kouvè pou manje. Pa sèvi sou manje. Ou pa bezwen rense sifas la aprè itilizasyon pwodwi sa a. 

Sit pou Itilizasyon

Kolòn sa a di w kote dezenfektan an ka itilize:

 • Swen sante: Lopital, etablisman pou swen sante oswa lòt etablisman swen sante, ki genyen ladan etablisman swen enfimye ak rezidans sèvis
 • Enstitisyonèl: Lekòl, batiman biwo ak restoran
 • Rezidansyèl: Lakay

Deklarasyon Patojèn Viral Emèjan?

Kolòn sa a nan Lis N montre si se yon pwodwi ki kalifye oswa ki pa kalifye pou deklarasyon patojèn viral emèjan an.

EPA a atann tout pwodwi ki sou Lis N nan dwe efikas kont SARS-CoV-2 (COVID-19) lè y ap itilize selon machaswiv ki sou etikèt la, san konsidere si yo genyen oswa non nan kolòn sa a.

Si ou wè “wi,” sa vle di pwodwi a te kalifye pou yon deklarasyon patojèn viral emèjan. Pou fè sa, yon pwodwi dwe efikas kont yon viris ki pi difisil pou tiye pase SARS-CoV-2 (COVID-19).

Si ou wè “non,” sa vle di pwodwi a pa genyen yon deklarasyon patojèn viral emèjan. Sa tonbe nan twa kategori yo:

 • Pwodwi ki demontre efikasite kont kowonaviris SARS-CoV-2 la (COVID-19);
 • Pwodwi ki demontre efikasite kont yon patojèn ki pi difisil pou tiye pase SARS-CoV-2 (COVID-19); oswa
 • Pwodwi ki demontre efikasite kont yon lòt tip kowonaviris imen ki sanble ak SARS-CoV-2 (COVID-19).

Poukisa pwodwi sa a nan Lis N nan?

EPA a atann tout pwodwi ki sou Lis N nan dwe efikas kont SARS-CoV-2 (COVID-19) lè y ap itilize selon machaswiv ki sou etikèt la.

Pwodwi yo kalifye pou Lis N nan si yo:

 • Demontre efikasite kont kowonaviris SARS-CoV-2 la (COVID-19);
 • Demontre efikasite kont yon patojèn ki pi difisil pou tiye pase SARS-CoV-2 (COVID-19); oswa
 • Demontre efikasite kont yon lòt tip kowonaviris imen ki sanble ak SARS-CoV-2 (COVID-19).

Kèk pwodwi ki nan Lis N nan paske yo efikas kont patojèn ki pi difisil pou tiye yo genyen deklarasyon patojèn viral emèjan (EVP).  Kolòn Lis N sa a di w tou si yon pwodwi genyen yon deklarasyon EVP. Deklarasyon EVP a afekte tip deklarasyon antrepriz yo ka fè konsènan efikasite pwodwi yo nan piblisite, sit entènèt, ak rezo sosyal.

Top of Page

Kisa kolòn “Swiv machaswiv pou dezenfeksyon ak preparasyon pou viris annapre la a” vle di? Poukisa kèk viris ki diferan de kowonaviris imen an site sou kolòn sa a?

Kolòn sa a montre patojèn ki pi difisil pou tiye pase kowonaviris imen an. Pwodwi yo kalifye pou deklarasyon patojèn emèjan an lè yo montre yo mache kont patojèn ki pi difisil pou tiye ki endike a.

Pakonsekan, si yo swiv tan kontak pou viris ki pi difisil pou tiye a, EPA prevwa pou pwodwi a ka efikas kont SARS-CoV-2 (kowonaviris ki lakoz COVID-19) sou sifas yo. Epitou ou ka jwenn enfòmasyon sa yo sou etikèt pwodwi a.

EPA prevwa tout ke pwodwi ki sou lis la pral efikas kont SARS-CoV-2 (COVID-19).  Pou jwenn plis enfòmasyon, gade Kesyon Moun Poze Souvan, “Kijan EPA konnen ke pwodwi yo sou Lis N nan fonksyone sou SARS-CoV-2 (COVID-19)?"

Top of Page

Poukisa kolòn “deklarasyon patojèn viral emèjan” an endike nan Lis N nan?

Kolòn Lis N nan montre si se yon pwodwi kalifye oswa pa kalifye pou deklarasyon patojèn viral emèjan an.

(PLEASE TRANSLATE) EPA prevwa tout pwodwi ki sou Lis N nan dwe efikas kont SARS-CoV-2, kowonaviris ki lakoz COVID-19 lè yo itilize yo selon machaswiv etikèt la, san konsidere si yo genyen wi oswa non nan kolòn sa a.

Si ou wè “wi,” sa vle di pwodwi a te kalifye pou yon deklarasyon patojèn viral emèjan. Pou fè sa, yon pwodwi dwe efikas kont yon viris ki pi difisil pou tiye pase SARS-CoV-2 (COVID-19).

Si ou wè “non,” sa vle di pwodwi a pa genyen yon deklarasyon patojèn viral emèjan. Sa tonbe nan twa kategori yo:

 • Pwodwi ki te demontre efikasite kont kowonaviris SARS-CoV-2 (COVID-19);
 • Pwodwi ki te demontre efikasite kont yon lòt tip kowonaviris imen ki sanble ak SARS-CoV-2 (COVID-19); epi
 • Pwodwi EPA te apwouve pou itilize kont patojèn ki pi difisil pou tiye pase SARS-CoV-2 (COVID-19), tankou nowoviris oswa mikobakteryòm tibèkiloz la.

Kèk nan pwodwi ki sou Lis N nan di “Kontak Alimantè.” Kisa sa vle di?

Lis N, lis dezenfektan EPA pou itilizasyon kont SARS-CoV-2 (kowonaviris ki lakoz COVID-19), di w tip sifas ou ka itilize yon pwodwi dezenfektan san danje sou li. (Klike sou siy plis vèt ki akote nimewo anrejistreman yon pwodwi epi gade Tip Sifas la.)

Ou ka itilize kèk pwodwi sou sifas ki touche manje, tankou asyèt, materyèl pou kizin, ak kontwa. Pou pwodwi sa yo, tip sifas ki nan Lis N nan pral enkli ekspresyon “Kontak Alimantè.”

Kèk fwa machaswiv pwodwi yo pral mande yon itilizatè pou rense sifas la apre li fin dezenfekte -- sa pral note nan Lis N nan kòm Sifas Kontak Alimantè, Dwe Rense Apresa. Lè yo pa oblije rense, sa pral note kòm Sifas Kontak Alimantè, Pa Bezwen Rense. Pou konnen si ou dwe rense sifas la aprè dezenfeksyon, ou ka li machaswiv yo sou etikèt pwodwi a.

Top of Page

Mwen vle itilize yon pwodwi pou tiye SARS-CoV-2 (COVID-19) men li pa sou Lis N nan. Èske li efikas kont SARS-CoV-2 (COVID-19)?

Premyèman, asire w ke pwodwi a pa nan Lis N lan. Pou aprann sa, revize, “Mwen pa ka di si pwodwi mwen enterese ak li a nan lis la oswa pa nan lis la. Èske ou ka ede m?"

Si ou ta renmen itilize yon pwodwi ki pa sou lis nou an, chèche yon pwodwi EPA anrejistre ak “kowonaviris imen” ki mansyone kòm yon patojèn sib sou etikèt pwodwi a, apresa chèche nimewo anrejistreman pwodwi EPA sou etikèt la pou konfime si pwodwi a se yon pwodwi EPA anrejistre epi swiv machaswiv ki sou etikèt la lè w ap itilize l.

Pwodwi ki genyen deklarasyon kowonaviris animal yo jeneralman enkli sou Lis N nan paske ka pa genyen ase done ki disponib pou konfime si pwodwi sa yo pral fonksyone kont kowonaviris imen yo tankou SARS-CoV-2, kowonaviris ki lakoz COVID-19.

Si yon pwodwi pa genyen yon nimewo anrejistreman EPA, sa vle di EPA pa te egzamine okenn done konsènan si pwodwi a pral tiye patojèn sante piblik yo tankou viris yo. EPA p ap ajoute pwodwi ki pa genyen nimewo anrejistreman nan Lis N nan paske nou pa genyen done ki montre yo pral fonksyone epi ka itilize an sekirite.

Gade Centers for Disease Control and Prevention's How to Protect Yourself webpage (Paj entènèt sou Fason pou Pwoteje Tèt Ou, Sant pou Prevansyon ak Kontwòl Maladi) pou konsèy anplis sou fason pou pwoteje tèt ou de COVID-19.  

Top of Page

II.Dezenfeksyon

Èske mwen ka itilize sibstans nan kay ki plis komen yo pou tiye nouvo kowonaviris la?

EPA pa egzamine efikasite engredyan ki pi kouran nan kay la tankou vinèg oswa alkòl pou fwote, kidonk EPA pa ka verifye fason yo fonksyone pou tiye nouvo kowonaviris la. EPA egzamine epi anrejistre pestisid ki kont mikwòb, ki enkli pwodwi dezenfektan pou sifas pou itilize sou patojèn yo tankou SARS-CoV-2, kowonaviris ki lakoz COVID-19.

Vizite sit entènèt Maladi Kowonaviris (COVID-19) (CDC) Sant pou Prevansyon ak Kontwòl Maladi yo pou plis enfòmasyon sou fason pou pwoteje tèt ou.

Top of Page

Kijan manm fanmi m ka itilize dezenfektan yo yon fason ki apwopriye pou kontwole COVID-19 si yon manm fanmi m astmatik oswa si li genyen lòt maladi respiratwa ki kwonik?

EPA konnen enkyetid moun ki genyen kondisyon medikal yo genyen, tankou opresyon oswa lòt maladi respiratwa yo, ki ka vin agrave lè yo ekspoze ak dezenfektan yo.

Si ou genyen enkyetid konsènan sa, pale ak founisè swen sante ou an epi:

 • Toujou swiv etikèt la — sa aplike ak tout moun. Itilize sèlman kantite ki rekòmande a epi swiv pwosedi yo pou itilizasyon.
 • Itilize pwodwi ki ka redwi ekspozisyon pou respirasyon w, tankou lenjèt oswa sèvyèt ki imid, pou dezenfekte sifas yo. Opsyon sa yo pral konsiderableman bese ekspozisyon pou respirasyon, parapò ak pilverizasyon, ki ka jenere ayewosòl.
 • Byen lave men w aprè ou fin manipile pwodwi sa yo, epi aprè ou te antre an kontak ak tout sifas ki gendwa kontamine ak COVID-19.

Èske pwodwi dezenfektan yo ka itilize sou moun?

Pwodwi ki enkli nan lis dezenfektan EPA a pou itilize kont SARS-CoV-2 (COVID-19) la <) dwe itilize sou sifas, men pa dwe itilize sou moun. Tanpri gade kominike laprès sa a pou jwenn plis enfòmasyon. Li enfografi nou an sou fason pou itilize dezenfektan EPA anrejistre. (An Anglè)

Maladi ki rele COVID-19 lakoz pa yon viris ki rele SARS-CoV-2. Sit entènèt nou an genyen yon lis pwodwi ki reponn ak kritè EPA pou itilize kont SARS-CoV-2 (COVID-19). EPA pral aktyalize lis sa a ak lòt pwodwi anplis pandan n ap revize lòt done sou pwodwi yo. Pou plis enfòmasyon, gade Lis N nan: Dezenfektan pou Itilize Kont SARS-CoV-2 (COVID-19). (An Anglè)

Èske genyen nenpòt bagay mwen ka fè pou rann sifas yo rezistan a SARS-CoV-2 (COVID-19)?

EPA reglemante deklarasyon sou etikèt pwodwi pestisid yo. Dezenfektan pou sifas EPA anrejistre a tiye viris yo nan moman dezenfektan yo itilize a. Aprè itilizasyon, si nouvo patikil viral antre an kontak ak sifas la, yon dezenfektan ki te aplike deja p ap pwoteje kont nouvo patikil yo.

EPA pa te evalye efikasite okenn pwodwi ki deklare efikasite dirab kont viris yo. Pakonsekan, pa genyen okenn pwodwi EPA anrejistre ki genyen deklarasyon etikèt ke yo efikas kont viris pandan plizyè èdtan jiska mwa (tankou, deklarasyon efikasite “rezidyèl” oswa “dirab”).

Genyen kèk pestisid ke EPA rele konsèvatè pou materyèl ki ka entegre nan atik yo. Yo konnen kòm “atik ki trete,” plastik, tekstil oswa lòt materyèl sa yo trete ak yo a oswa ki genyen yon konsèvatè pou materyèl pou pwoteje atik la poukont li de imidite oswa bakteri ki ka lakoz odè, dekolorasyon oswa deteryorasyon.   

Atik ki trete pa ka deklare ke yo efikas kont viris ak bakteri ki lakoz maladi imen. Sa vle di yo pa apwopriye pou kontwole COVID-19.

Sant pou Prevansyon ak Kontwòl Maladi (CDC) rekòmande pou ou netwaye sifas ki kontamine yo ak pwodwi dezenfektan likid pou anpeche pwopagasyon maladi a. Li rekòmandasyon CDC yo.

Gade Lis N nan: Dezenfektan pou Itilize Kont SARS CoV-2. (An Anglè)

Pou aprann plis sou fason pou pwoteje tèt ou kont COVID-19, vizite sit entènèt CDC a.

Li enfografi nou an sou fason pou dezenfekte yon fason an sekirite epi ak efikasite (PDF). (An Anglè)

Top of Page

Mwen bezwen dezenfekte yon espas piblik tankou yon magazen oswa yon lekòl. Kisa mwen bezwen konnen?

Tanpri gade Konsèy pou Netwayaj ak Dezefeksyon Espas Piblik, Espas Travay, Biznis, Lekòl ak Lakay, ki fèt pou tout Ameriken—keseswa ou posede yon biznis, dirije yon enstitisyon tankou yon lekòl, oswa vle asire netwayaj ak sekirite nan kay ou.

Gid ki mansyone pi wo a (ki se yon efò komen EPA ak Sant pou Prevansyon ak Kontwòl Maladi) pral ede w fè yon plan sou ki sifas ou pral bezwen dezenfekte ak kilès ki mande netwayaj woutin. Epitou li bay konsèy sou konsèvasyon efò sa yo ak letan.

Sèvis Netwayaj Pwofesyonèl

Pa genyen okenn nan pwodwi sa yo nan Lis N EPA ki se pestisid ki entèdi (RUP), kidonk pa genyen okenn egzijans federal pou itilizatè yo ka resevwa fòmasyon oswa sètifikasyon, ni EPA pa sètifye antrepriz ki bay sèvis netwayaj yo. Sepandan, egzijans eta yo pou fòmasyon, sètifikasyon ak lisans yo varye anpil, kidonk verifye ak eta ou an sou tout egzijans lokal yo.

Aplikatè komèsyal, tankou moun yo, dwe gade Lis NEPA a: Dezenfektan pou Itilize Kont SARS-CoV-2 (COVID-19) epi swiv machaswiv yo pou itilizasyon. Lè w ap dezenfekte espas piblik yo, chwazi yon pwodwi pou itilize nan anviwònman enstitisyon yo. Sèlman pwodwi ki sou Lis N EPA reponn ak kritè nou yo pou itilize kont SARS-CoV-2, kowonaviris ki lakoz COVID-19.

Sof si etikèt pwodwi pestisid la espesifikman enkli machaswiv sou vapè, fimigasyon, oswa pilverizasyon tout espas la oswa pilverizasyon elektwostatik, EPA pa rekòmande itilizasyon metòd sa yo pou aplike dezenfektan. EPA pa te evalye sekirite ak efikasite pwodwi a pou metòd ki pa abòde sou etikèt la. Li Kesyon Ki Poze Souvan nou an sou itilizasyon fimigasyon oswa pilverizasyon tout espas la. Tanpri sonje ke EPA a akselere aplikasyon pou ajoute machaswiv pou itilizasyon avèk pilverizatè elektwostatik pou pwodwi pou tiye SARS-CoV-2.

Li kesyon Ki Poze Souvan nou an sou itilizasyon jeneratè ozòn, limyè UV oswa pirifikatè lè. (An Anglè)

Li enfografi nou an sou fason pou dezenfekte yon fason an sekirite epi ak efikasite (PDF).

Top of Page

Poukisa jeneratè ozòn, limyè UV, oswa pirifikatè lè yo pa mansyone sou Lis N nan? Èske mwen ka itilize aparèy sa yo oswa lòt aparèy pestisid pou tiye viris ki lakoz COVID-19?

Sa yo se egzanp aparèy pestisid yo. Yon aparèy pestisid se yon enstriman oswa yon lòt machin yo itilize pou detwi, repouse, kenbe oswa diminye tout ti bèt nwizib, ki genyen ladan bakteri ak viris.

Kontrèman ak pestisid chimik yo, EPA a pa regilyèman egzamine sekirite oswa efikasite aparèy pestisid yo, epi konsa yo pa ka konfime si, oswa nan ki sikonstans, pwodwi sa yo kapab efikas kont SARS-CoV-2, viris ki lakoz COVID-19 la. Pakonsekan, Lis N nan sèlman genyen ladan dezenfektan pou sifas ki anrejistre epi li pa genyen aparèy yo ladan.

Konsa, yo konseye antrepriz yo pou konsève rejis ki konfime demann konfimasyon ki te fèt sou etikèt aparèy yo/ki mansyone yo vrè epi yo p ap twonpe moun. Vann oswa distribye aparèy pestisid ki genyen fo konfimasyon oswa konfimasyon ki twonpe moun gendwa fè vandè oswa distribitè a tonbe anba penalite FIFRA a. 

Remak: Konfimasyon ki di “Tiye SARS-CoV-2 a” gendwa vrè epi pa twonpe moun lè yo te teste yon aparèy kont kowonaviris SARS-CoV-2 la. “SARS-CoV-2” vle pale de yon viris. “COVID-19” vle pale de yon maladi epi yo pa ka “tiye” maladi. Konsa, konfimasyon ki di “Tiye COVID-19” la toujou konsidere kòm fo oswa kòm konfimasyon ki twonpe moun.

Konsomatè yo ta dwe swiv machaswiv ki sou etikèt pwodwi a lè y ap itilize yo. Konsomatè yo ta dwe kontakte fabrikan oswa vandè a konsènan aparèy pestisid la dirèkteman si yo genyen nenpòt kesyon sou fason pou itilize pwodwi a, oswa sekirite ak efikasite l.

Gade EPA's Consumer Guide for Pesticide Devices (Gid Konsomantè EPA pou Aparèy Pestisid yo) pou plis enfòmasyon sou regleman aparèy la.

Top of Page

Èske mwen ka itilize vapè, fimigasyon, oswa pilverizasyon nan tout espas la oswa pilverizasyon elektwostatik pou ede kontwole COVID-19 la?

Sof si etikèt pwodwi pestisid la espesifikman enkli machaswiv sou vapè, fimigasyon, oswa pilverizasyon tout espas la oswa pilverizasyon elektwostatik, EPA pa rekòmande itilizasyon metòd sa yo pou aplike dezenfektan. EPA pa te evalye sekirite ak efikasite pwodwi a pou metòd ki pa abòde sou etikèt la.

Sekirite ak efikasite yon pwodwi dezenfektan gendwa chanje selon itilizasyon l. Si etikèt yon pwodwi pestisid pa enkli machaswiv sou dezenfeksyon pou itilize ak vapè, fimigasyon, pilverizasyon tous espas la oswa pilverizasyon elektwostatik, EPA pa te egzamine okenn done konsènan pwodwi a sekirize epi efikas lè y ap itilize metòd sa yo.

Sant pou Prevansyon ak Kontwòl Maladi (CDC) rekòmande pou ou netwaye sifas ki kontamine yo ak pwodwi dezenfektan likid pou anpeche pwopagasyon maladi a. Li rekòmandasyon CDC yo.

Tanpri sonje ke EPA a akselere aplikasyon pou ajoute machaswiv pou itilizasyon avèk pilverizatè elektwostatik pou pwodwi pou tiye SARS-CoV-2.

Top of Page

Èske mwen ka aplike yon pwodwi pandan m ap itilize yon metòd ki pa espesifye nan machaswiv pou itilizasyon yo?

Nenpòt lè ou itilize yon dezenfektan EPA otorize, ou dwe li etikèt pwodwi a epi swiv machaswiv yo, sa gen ladan metòd aplikasyon an. Sa se pi bon fason pou asire pwodwi a pral tiye patojèn ki lakoz maladi imen yo.

Sekirite ak efikasite yon pwodwi dezenfektan gendwa chanje selon itilizasyon l. Si etikèt yon pwodwi dezenfektan pa enkli machaswiv pou dezenfeksyon yo pou yon sèten metòd aplikasyon, EPA pa te egzamine okenn done konsènan si pwodwi a sekirize epi efikas lè li itilize nan fason sa a.

Pwosesis regleman EPA asire ke tout pwodwi dezenfektan anrejistre ki vann yon fason legal Ozetazini yo enkli machaswiv pou itilize kote si yo swiv yo, pral pèmèt yon pwodwi egzekite fonksyon li te fèt pou li a san efè segondè sou anviwònman an.

Anvan ou itilize yon pwodwi, toujou li etikèt la epi swiv enstriksyon li yo, sa ki gen ladan metòd aplikasyon an.

Li enfografi nou an sou fason pou dezenfekte yon fason an sekirite epi ak efikasite (PDF).

Top of Page

III.Reglemantasyon

Ki pwosesis ki genyen pou apwobasyon pa EPA sou pwodwi dezenfektan ki lye ak COVID-19?

EPA egzamine epi anrejistre pestisid ki kont mikwòb, ki enkli dezenfektan pou itilize sou patojèn yo tankou SARS-CoV-2, kowonaviris ki lakoz COVID-19. EPA ap chèche akselere egzamen an ak apwobasyon pou dezenfektan viral yo, sa gen ladan nouvo pwodwi ak pwodwi ki aktyèlman itilize kòm repons pou COVID-19 lan. Yon fwa yo anrejistre, yo pral ajoute yo nan Lis N EPA: Dezenfektan pou Itilize Kont SARS-CoV-2 (COVID-19), ki montre pwodwi ki efikas kont COVID-19.

Si ou genyen pwodwi kont mikwòb ki fèt pou itilize kont SARS-CoV-2 (COVID-19), tanpri ale nan gid nou an pou yon egzaminasyon akselere pou nouvo pwodwi ak pwodwi ki anrejistre yo. EPA a akselere tou aplikasyon pou ajoute machaswiv pou itilizasyon avèk pilverizatè elektwostatik pou pwodwi pou tiye SARS-CoV-2. Aprann plis konsènan fason pou ajoute machaswiv pou aplikasyon pilverizasyon elektwostatik pou itilize sou anrejistreman pwodwi kont mikwòb yo.

Si ou ta renmen anrejistre yon nouvo pestisid (sa ki gen ladan dezenfektan), tanpri gade Manyèl Anrejistreman Pestisid la, yon resous pou moun ki vle anrejistre pestisid yo a Ozetazini. Anplis, enfòmasyon sou sa ki dwe sou etikèt pestisid yo twouve yo nan manyèl Egzamen Etikèt Pestisid la. Si ou toujou genyen kesyon aprè ou fin revize manyèl la, EPA sijere moun k ap anrejistre yo pou panse pou anplwaye yon konsiltan sou reglemantasyon pestisid, ou ka jwenn lè ou chèche sou entènèt la. Nou rekòmande pou ou verifye omwen twa referans. 

Antrepriz ki genyen soumisyon ki annatant ka kontakte EPA pa mwayen imèl ak nimewo swivi CDX yo a pou mande yon mizajou sou estati soumisyon yo a.

Èske genyen nenpòt chanjman nan anrejistreman dezenfektan yo akoz COVID-19?

Nan nivo federal la, EPA ap akselere egzaminasyon dezenfektan ki elijib pou antre nan Lis N nan.

Byenke otorite Federal EPA yo sou Ensekstisid, Fonjisid ak Rodantisid (Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act, FIFRA) pa jere pwosesis ki deklare itilizasyon pou anrejistre pwodwi pestisid yo, EPA ap diskite ak regilatè eta yo konsènan anrejistreman dezenfektan yo. EPA konprann ke anpil eta ap travay pou akselere egzaminasyon ak apwobasyon yo konsènan nouvo pwodwi Lis N yo, nan limit egzijans eta yo.

Sit entènèt EPA genyen yon lis pwodwi sou non “Lis N” ki reponn ak kritè EPA pou itilizasyon kont SARS-CoV-2, kowonaviris ki lakoz COVID-19. EPA aktyalize lis sa a regilyèman paske lòt kritè anplis pou enklizyon te ajoute epi pwodwi yo te egzamine. Pou plis enfòmasyon, gade Lis N EPA: Dezenfektan pou Itilize Kont SARS-CoV-2 (COVID-19).

Top of PageTop of Page

Èske mwen dwe anrejistre pwodwi dezenfektan yo nan EPA pou mwen ka enpòte yo?

Dezenfektan tankou sila yo ki nan Lis N nan dwe anrejistre nan EPA anvan yo enpòte, vann, oswa fè piblisite pou yo, oswa distribye yo Ozetazini, san konsidere si li anrejistre nan yon lòt peyi.

Biwo Asirans Konfòmite ak Aplikasyon EPA a genyen enfòmasyon sou Enpòtasyon ak Ekspòtasyon Pestisid ak Aparèy. Pou kesyon espesifik, tanpri kontakte biwo rejyonal EPA a ki kouvri zòn kote enpòtasyon an pral fèt la. Sant Asistans Konfòmite Enpò/Ekspò EPA sountni an founi brèf eksplikasyon ak lyen bay EPA ak enfòmasyon sou Pwoteksyon Ladwàn ak Fwontyè sou enpòtasyon pestisid yo. W ap jwenn enfòmasyon tou konsènan enpòtasyon ak ekspòtasyon sou sit entènèt EPA a. (An Anglè)

Èske EPA reglemante antrepriz ki bezwen sèvis netwayaj ki pretann y ap dezenfekte pou SARS-CoV-2 (COVID-19)?

Non, EPA pa akòde lisans bay antrepriz ki ofri sèvis netwayaj yo. Sepandan, egzijans eta yo pou fòmasyon, sètifikasyon ak lisans yo varye anpil, kidonk verifye ak eta ou an sou tout egzijans lokal yo.

Top of Page

Èske EPA pral pran mezi aplikasyon kont antrepriz k ap fè fo deklarasyon ke dezenfektan yo fonksyone kont SARS-CoV-2 (COVID-19)?

Wi, EPA genyen otorizasyon pou pran mezi aplikasyon pou anpeche lavant oswa distribisyon dezenfektan ki genyen fo deklarasyon oswa deklarasyon ki twonpe moun sou etikèt yo a. Epitou EPA genyen otorizasyon pou pran mezi aplikab pou anpeche lavant oswa distribisyon dezenfektan ki pa anrejistre lè vandè oswa distribitè a ap fè deklarasyon ke yo fonksyone kont SARS-CoV-2 (kowonaviris ki lakoz COVID-19 la), ak pou anpeche lavant oswa distribisyon pestisid ki pa otorize pou fè deklarasyon sou SARS-CoV-2 selon tèm anrejistreman an.

Akoz pandemi aktyèl la, EPA genyen enkyetid sou pwodwi pestisid k ap antre ozetazini, oswa ki pwodwi, fabrike oswa distribye Ozetazini, ki deklare yo ka fè fas ak enpak COVID-19 la. Ajans lan pral konsantre sou asire konfòmite ak egzijans ki aplikab sou pwodwi sa yo pou asire pwoteksyon sante piblik la.

Lwa Federal sou Ensektisid, Fonjisid ak Rodentisid (Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act, FIFRA) jere anrejistreman, distribisyon, lavant ak itilizasyon pèstiside, ki enkli dezenfektan, Ozetazini. FIFRA entèdi lavant oswa distribisyon pestisid ki pa anrejistre, ki pa genyen bon etikèt (tankou, etikèt yo manke eleman ki rekòmande yo tankou avètisman, machaswiv pou itilizasyon, yon deklarasyon sou engredyan, oswa ki enkli fo deklarasyon oswa deklarasyon ki twonpe moun, elatriye), ak lavant ak distribisyon pestisid ki anrejistre ki genyen deklarasyon ki vrèman diferan de sila ki otorize selon tèm anrejistreman yo. Epitou FIFRA entèdi lavant aparèy pestisid ki pa genyen bon etikèt.

EPA ak patnè li yo nan eta a kontwole aktivite ki lye ki defini kòm ilegal nan seksyon 12 FIFRA a. Kontwòl yo fèt atravè tès pwodwi ki fèt pou enpòtasyon Ozetazini, enspeksyon divès anplasman ki lye ak distribisyon ak itilizasyon, epi swivi konsèy ak plent yo. Anjeneral, EPA aplike FIFRA atravè lòd arè-lavant epi mezi penal yo otorize selon seksyon 13 ak 14, yo respektivman.

Dènyèman EPA te anonse ke l ap akselere egzaminasyon demann yo de moun k ap anrejistre a selon Gid pou Patojèn Viral Emèjan Ajans lan pou Pestisid Kont Mikwòb yo. Gid sa a bay yon wout pou moun k ap anrejistre yo fè deklarasyon nan kominikasyon andeyò-endikasyon ke dezenfektan yo gendwa itilize kont patojèn viral tankou kowonaviris imen an.

Yon fwa deklarasyon yo apwouve, yo ka fèt pou dezenfektan an nan materyèl andeyò-endikasyon yo sèlman, tankou dokimantasyon teknik ki distribye bay etablisman swen sante yo, medsen, enfimyè, oswa responsab sante piblik yo, sit entènèt ki pa lye ak etikèt, sèvis enfòmasyon pou konsomatè, epi sou sit rezo sosyal yo. Anyen nan egzaminasyon akselere sa a pa elimine nesesite pou konfòme ak FIFRA.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ale nan dènye konsèy sou deklarasyon pwodwi pou tiye nouvo kowonaviris la nan Biwo Asirans Konfòmite ak Aplikasyon EPA a.

Top of Page

Kisa yon deklarasyon patojèn viral emèjan ye?

Enstiti Nasyonal pou Alèji ak Maladi Kontajye defini “maladi enfektyez/patojèn emèjan” kòm sila “ki fenk parèt nan yon popilasyon oswa ki te egziste men ki ogmante byen vit nan ensidans oswa repatisyon jewografik.”

Anpil nan patojèn emèjan ki genyen pi gran enkyetid yo se viris patojèn yo. Dire vi viris sa yo sou sifas yo ka jwe yon wòl nan transmisyon maladi a. SARS-CoV-2, kowonaviris ki lakoz COVID-19, se yon viris patojèn.

Etandone aparisyon patojèn viral emèjan yo mwens kouran epi mwens previzib pase patojèn ki etabli yo, kèk oswa okenn nan etikèt pwodwi dezenfektan EPA anrejistre espesifye itilizasyon kont kategori sa a oswa ajan kontajye yo. Pakonsekan, an 2016, EPA te bay yon pwosesis volontè, ki genyen de etap pou pèmèt itilizasyon kèk pwodwi dezenfektan EPA kont patojèn viral emèjan ki pa idantifye sou etikèt pwodwi a.

Yon antrepriz ka aplike pou yon deklarasyon patojèn emèjan, menm anvan aparisyon yon epidemi, selon ansyen deklarasyon EPA apwouve pou viris ki pi difisil pou tiye yo.

EPA egzamine enfòmasyon sipò yo epi li detèmine si deklarasyon an akseptab. Yon fwa li apwouve, yon antrepriz ka fè kèk deklarasyon andeyò-endikasyon yo jan sa espesifye nan konsèy sa a nan ka yon epidemi tankou SARS-CoV-2 (COVID-19). Pa egzanp, antrepriz ki apwouve alavans la ka enkli kèk deklarasyon konsènan efikasite yo prevwa sou:

 • dokiman teknik ki distribye bay etablisman swen sante yo, medsen, enfimyè, ak responsab sante piblik yo;
 • sit entènèt ki pa lye ak etikèt;
 • sèvis enfòmasyon pou konsomatè; ak
 • sit rezo sosyal yo.

Konsèy sou patojèn viral emèjan EPA te deklanche pou SARS-CoV-2 nan dat 29 Janvye 2020 an. Tip kowonavirs imen sa a se yon viris anvlope, sa vle di se youn nan tip viris ki pi fasil pou tiye. Pwodwi ki genyen deklarasyon kowonaviris imen yo men se pa deklarasyon patojèn viral emèjan an pa ka fè menm deklarasyon maketin nan materyèl sa yo ki mansyone anwo a.

Top of Page

Poukisa dezenfektan pou men yo pa sou Lis N nan?

Lis N nan sèlman enkli dezenfektan pou sifas EPA anrejistre. Dezenfektan pou men, pwodwi lavaj antiseptik ak savon anti-bakteri yo reglemante pa Administrasyon pou Kontwòl Manje ak Medikaman (Food and Drug Administration, FDA). Dezenfektan pou sifas ki anrejistre pa EPA, ki enkli lenjèt pou sifas, pa dwe aplike sou po ni vale. Plis enfòmasyon disponib sou sit entènèt FDA a.

Ki diferans ki genyen ant pwodwi ki dezenfekte, ki fè asenisman ak pwodwi ki netwaye sifas yo?

Nan EPA, pwodwi ki itilize pou tiye viris ak bakteri sou sifas yo anrejistre kòm pestisid kont-mikwòb. Dezenfektan ak asenisman se de tip pestisid kont-mikwòb. Administrasyon pou Manje ak Medikaman (Food and Drug Administration, FDA) reglemante dezenfektan pou men, pwodwi lavaj antiseptik, ak savon anti-bakteri pou itilize sou moun. Enfòmasyon nan FAQ sa a pa aplike ak tout pwodwi ki itilize sou moun.

Pwodwi dezenfektan sou sifas yo fè sijè plis gwo egzijans tès EPA epi dwe depase ba pi elve a pou efikasite pase pwodwi dezenfektan pou sifas yo. Pa genyen pwodwi ki genyen sèlman dezenfektan ki genyen deklarasyon viris ki apwouve. Pou rezon sa a, dezenfektan yo pa kalifye pou enklizyon nan Lis N EPA: Dezenfektan pou Itilize Kont SARS-CoV-2 (COVID-19). (An Anglè)

Genyen anpil pwodwi ki anrejistre nan EPA kòm alafwa dezenfektan ak antiseptik paske yo te pase tès pou toude nòm yo. Pwodwi sa yo elijib pou enklizyon nan Lis N EPA akoz deklarasyon dezenfektan yo a. Lè w ap itilize pwodwi sa yo, swiv machaswiv pou dezenfeksyon virisidal la, prete anpil atansyon ak tan kontak la, ki se pandan konbyen tan sifas la dwe rete mouye. Souvan sa ka dire plizyè minit.

Pwodwi netwayaj yo dwe anrejistre pa EPA si yo fè deklarasyon dezenfeksyon oswa pestisid sou etikèt yo a, tankou kontwole yon ti bèt nwizib, bakteri oswa viris. 

Li enfografi nou an sou fason pou dezenfekte yon fason an sekirite epi ak efikasite (PDF).

Top of Page