An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Kesyon moun poze souvan sou dlo pou bwè, dlo ize ak Kowonaviris (COVID-19)

(Frequent questions related to coronavirus (COVID-19) and drinking water and wastewater)

Enfòmasyon ki gen rapò ak li nan lang angle

Gade kesyon moun poze souvan ki gen rapò ak dlo pou bwè, dlo ize ak Kowonaviris (COVID-19) epi jwenn resous kle EPA  yo.

Nan paj sa a:

Dlo potab

Dlo Ize ak Sistèm Septik


Dlo potab

Èske mwen bezwen bouyi dlo pòtab mwen?

Ou pa oblije bouyi dlo ou  kòm prekosyon kont COVID-19.

Èske mwen ka itilize dlo tiyo pou pou lave men?

EPA rekòmande pou Ameriken yo kontinye itilize ak bwè dlo tiyo kòm dabitid. Selon CDC, lè ou lave men ou souvan ak savon ak dlo pandan omwen 20 segonn sa pral ede anpeche COVID-19 gaye. Li Konsèy CDC sou fason pou lave men.  (An Anglè)

Èske li pa yon danje pou mwen bwè dlo tiyo?

EPA rekòmande pou Ameriken yo kontinye itilize ak bwè dlo tiyo kòm dabitid. Òganizasyon Mondyal Sante (OMS)SOTIte di "yo pa te detekte prezans viris COVID-19 la nan rezèv dlo pòtab epi selon prèv ki gen nan moman an, risk pou rezèv dlo yo ba anpil .”1 An plis, selon CDC, yo panse COVID-19 pwopaje nan kontak pwòch moun ak moun. Li plis enfòmasyon CDC sou transmisyon COVID-19. Epitou, regleman dlo pòtab EPA yo egzije pou trete sistèm dlo pòtab yo pou retire oswa tiye patogèn tankou viris.

1 Òganizasyon Mondyal Sante. 2020. Detay Teknik. Dlo, asenisman, ijyèn ak jesyon dechè pou viris COVID-19. Mas.
Sitwèb: https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19. Nimero referans: WHO/2019-NcOV/IPC_WASH/2020.1

Èske mwen bezwen achte dlo nan boutèy oswa konsève dlo pòtab?

EPA rekòmande pou sitwayen yo kontinye itilize ak bwè dlo tiyo kòm dabitid. Nan moman sa a, pa gen okenn endikasyon COVID-19 nan rezèv pòtab yo oswa li pral afekte rezèv dlo yo.

Ki wòl EPA nan asire dlo pòtab rete san danje?

EPA te etabli règleman ak egzijans pou tretman pou sistèm dlo piblik yo ki anpeche patojèn nan dlo tankou viris kontaminte dlo pòtab yo. Kondisyon tretman sa yo gen ladan filtre ak dezenfekte, tankou klò ki retire oswa touye ajan patojèn yo anvan yo rive nan tiyo a. Epitou, Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) SOTIte note "metòd tretman dlo santralize ak konvansyonèl yo itilize pou filtre ak dezenfekte yo dwe dezaktive viris COVID-19 la."

Epi EPA pral kontinye kowòdone ak patnè federal nou yo, ki gen ladan Sant po Prevansyon ak Kontòl Maladi (CDC) , epi l ap kontinye bay asistans teknik ak sipò bay eta yo, kòmsadwa.

Ki sa m dwe fè si m santi m malad?

Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) SOTIte di,  "yo pa te detekte prezans viris COVID-19 la nan rezèv dlo pòtab epi selon prèv ki gen nan moman an, risk pou rezèv dlo yo ba anpil."

Pwopriyetè kay ki resevwa dlo nan men yon sèvis piblik dlo ka kontakte founisè yo pou aprann plis sou tretman y ap itilize. Tretman yo ka gen ladan filtre ak dezenfekte, tankou klò ki retire oswa touye ajan patojèn yo anvan yo rive nan tiyo a. 

Pwopriyetè kay ki gen pwi prive ki gen enkyetid sou ajan patojèn tankou viris nan dlo pòtab yo ka konsidere apwòch ki retire bakteri, viris, ak lòt ajan patojèn, ki gen ladan aparèy tretman kay ki sètifye.


Dlo Ize ak Sistèm Septik

Èske mwen ka jwenn COVID-19 nan nan dlo ize oswa dlo egou?

Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS) SOTI te di "pa gen okenn prèv jounen jodiya ki montre viris COVID-19 la te transmèt nan sistèm ego yo, avèk oswa san tretman dlo ize."

Èske sistèm septik mwen an ap trete COVID-19?

Menmsi dlo ize ki desantralize yo (sètadi, sistèm septik yo) pa dezenfekte, EPA kwè yon tank septik ki byen jere pou trete COVID-19 menm jan li jere lòt viris yo jwenn nan dlo ize yo san danje. Epitou, lè yo enstale kòrèkteman, yon sistèm septik ki nan yon distans ak kote ki fèt pou evite afekte yon rezèv dlo. 

Èske izin tretman dlo ize yo trete COVID-19?

Wi, izin tretman dlo ize yo trete viris ak lòt patojèn. Kowonaviris, ki bay COVID-19 la, se yon kalite viris ki patikilyèman sansib ak dezenfeksyon Nou kwè pwosesis tretman ak dezenfektan nan tretman dlo ize yo ap efikas.

Èske travayè dlo ize yo ta dwe pran plis prekosyon pou pwoteje tèt yo kont viris COVID-19?

Operasyon plant tretman dlo ize yo ta dwe asire travayè yo swiv pratik woutin pou anpeche yo ekspoze dlo ize yo. Sa gen ladan sèvi avèk jeni ak kontwòl administratif, pratik travay ki an sekirite, ak ekipman pwoteksyon pèsonèl nòmalman obligatwa pou travay travay lè manyen dlo ize ki pa trete. Pa gen okenn lòt pwoteksyon pou COVID-19 yo rekòmande pou anplwaye ki patisipe nan operasyon jesyon dlo ize, ki gen ladan sa yo ki nan enstalasyon tretman dlo ize.

Èske li mwen ka floche sèvyèt mouye pou dezenfekte yo?

EPA ankouraje ameriken yo floche sèlman papye twalèt. Ou dwe jete sèvyèt mouye pou dezenfekte ak lòt pwodui nan poubèl kòmsadwa, pa nan twalèt la. Sèvyèt mouye sa yo ak lòt atik pa kraze nan egou oswa sistèm septik la epi yo ka domaje plonbri anndan lakay ou ansanm ak sistèm lokal koleksyon dlo ize a. Se poutèt a, lè w floche sèvyèt mouye sa yo, yo ka bouche twalèt ou ak / oswa kreye dlo egou ki akimile nan kay ou oswa nan katye ou. Anplis, sèvyèt mouye pou sa yo ka fè gwo deja nan tiyo, ponp, ak lòt ekipman tretman dlo ize. Refoulman dlo egou ka yon menas pou sante piblik epi li ka yon gwo defi pou sèvis dlo nou yo kote li retire resous nan travay enpòtan k ap fè pou trete ak jere dlo ize nasyon nou an. Ou pa dwe JANM floche ti sèvyèt mouye, sèvyèt pou siye dèyè ti bebe, ak sèvyèt an papye nan twalèt la.