An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Kesyon moun poze souvan sou Kowonaviris (COVID-19)

Gade kesyon moun poze souvan ki gen rapò ak Kowonaviris (COVID-19) epi jwenn resous kle EPA  yo.

Nan paj sa a:

Enfòmasyon jeneral sou Coronavirus (COVID -19) (COVID-19)

Ki kote mwen ka jwenn enfòmasyon ak resous ki ajou sou Kowonaviris (COVID-19)?

  • Coronavirus.gov –  enfòmasyon piblik gouvènman ameriken an bay sou Kowonaviris (COVID-19)
  • CDC Kowonaviris (COVID-19) – enfòmasyon ajou sou sante piblik ak sekirite COVID-19.
  • USA.gov Coronavirus – kisa gouvènman ameriken an ap fè pou reponn a Kovonaviris (COVID-19). Gade en español.
  • EPA Kowonaviris (COVID-19) – bay resous kle EPA sou maladi, ki gen ladan enfòmasyon sou sekirite dlo pou bwè ak dlo ize ak yon lis pwodui ki satisfè kritè EPA pou itilize kont SARS-CoV-2, ki lakòz COVID-19.
  • Konsèy Kowonaviris pou Lamerik – konsèy Prezidan an pou Kowonaviris.
  • Kesyon Moun Poze Souvan sou Kowonaviris  sit ant plizyè ajans , ki te òganize grasa Gwoup Travay Kowonaviris Mezon Blanch la, pou enfòmasyon definitif sou kesyon piblik la poze pi souvan yo.
  • Resous pou ti Biznis –Gwoup Travay Kowonaviris Mezon Blanch la ak enfòmasyon sou diferan pwogram asistans ki disponib pou ti biznis yo.
  • Kontwòl Rimè FEMA – - yon resous pou ede piblik la fè distenksyon ant rimè ak sa ki vre konsènan pandemi kowonaviris (COVID-19) la. 
  • FEMA kijan ou ka ede - aprann pi bon fason pou fè don, benevola, ak bay pwodui ki kritik pou konbat pandemi COVID-19 la.

Plis enfòmasyon ak kesyon souvan: