An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Lis N: Dezenfektan pou itilize kont SARS-Cov-2

[List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2]

Tout pwodwi ki nan lis sa a satisfè kritè EPA  pou itilize kont SARS-CoV-2, viris la ki lakòz COVID-19 la.

Pou jwenn yon pwodwi

Pou jwenn yon pwodwi, antre de (2) premye gwoup nimewo anrejistreman EPA li yo nan ba rechèch la ki anba a. Pou jwenn nimewo sa a, chèche EPA Reg. No. (Nimewo Anrejistreman EPA) sou etikèt pwodui a.

Pa egzanp, si EPA Reg. No. 12345-12 sou Lis N nan, ou ka achte EPA Reg. No. 12345-12-2567 epi konnen w ap achte yon pwodui ki egalego. 

Chèche pwodui yo selon nimewo anrejistreman EPA (an Angle)

Pou sèvi lòt pwodui

Si ou pa ka jwenn yon pwodwi sou lis sa a pou itilize kont SARS-CoV-2, gade sou etikèt yon pwodwi diferan pou konfime li gen yon nimewo anrejistreman EPA epi yo mete kowonaviris imen kòm viris li batay kont li a.

Swiv enstriksyon ki sou etikèt la

Lè w ap itilize yon dezenfektan anrejistre EPA, suiv enstriksyon ki sou etikèt la pou itilize yon fason efikas epi san danje. Asire w ou respekte tan pou kontak la, ki se kantite tan sifas la ta dwe mouye, ki nan lis nan tablo ki anba a. Li enfografi nou sou fason pou itilize pwodui sa yo.

Ou sipoze itilize pwodui sa yo sou sifas. PINGA ou itilize yo sou moun.

Resous Adisyonèl


Remak: Menmsi yon pwodui sou lis sa a, sa pa vle di EPA andòse li. Kapab genyen lòt dezenfektan ki satisfè kondisyon pou itilize kont SARS-Cov-2. EPA pral mete lis sa a ajou ak plis pwodui si sa nesesè.

Dènye fwa nou te mete lis N nan ajou se te 14 me 2020.

Tèt paj la

You may need a PDF reader to view some of the files on this page. See EPA’s About PDF page to learn more.