An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Listahan N: Mga Disinfectant na Magagamit Laban sa SARS-CoV-2

[List N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2]

Ang lahat ng mga produkto sa listahang ito ay nakakatugon sa kriterya ng EPA para sa paggamit laban sa SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19.

Paghahanap ng Produkto

Para mahanap ang isang produkto, ilagay ang unang dalawang sets ng EPA registration number nito sa search bar sa ibaba. Makikita ninyo ang numerong ito sa pamamagitan ng pagtitingin sa Reg.No. sa EPA na nasa etiketa ng produkto.

Halimbawa, kung ang EPA Reg. No. 12345-12 ay nasa List N, maaari kayong bumili ng EPA Reg. No. 12345-12-2567 at alam na nakakakuha kayo ng katumbas ng produkto. 

Hanapin ayon sa registration number sa EPA (sa wikang Ingles)

Paggamit ng Ibang Mga Produkto

Kung wala kang makitang produkto sa listahang ito na magagamit laban sa SARS-CoV-2, tingnan ang etiketa ng ibang produkto para makumpirma na ito ay may registration number sa EPA at ang human coronavirus ay nakalista bilang isang target pathogen.

Sundin ang nakasulat sa Etiketa

Kapag gumagamit ng isang disinfectant na nakarehistro sa EPA, sundin ang mga direksyon sa etiketa para sa ligtas at mabisang paggamit. Tiyakin na sundin ang oras ng kontak, na ang tagal ng panahon na ang surface ay nakikitang basa, na nakalista sa talaan sa ibaba. Basahin ang aming infographic kung paano gamitin ang mga produktong ito.

Ang mga produktong ito ay nilalayong gamitin sa surfaces, HINDI sa mga tao.

Mga Karagdagang Makukuhanan ng Impormasyon at Tulong


Tala: Ang pagkakasama sa listahang ito ay hindi nangangahulugang pag-eendorso ng EPA. Ang mga karagdagang disinfectant ay maaaring makatugon sa kriterya upang magamit laban sa SARS-CoV-2. Ia-update ng EPA ang listahang ito na may mga karagdagang produkto kung kinakailangan.

Ang List N ay na-update huli noong Mayo 14, 2020.

You may need a PDF reader to view some of the files on this page. See EPA’s About PDF page to learn more.