An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Listahan ng Naaprubahang mga SARS-CoV-2 Surface Disinfectant Products Passes 500 ng EPA

10/21/2020

Impormasyon sa Pakikipag-Ugnayan: 

EPA Press Office (press@epa.gov)

WASHINGTON (Oktubre 21, 2020) —Inaprubahan na ngayon ng U.S. Environmental Protection Agency (EPA) ang higit sa 500 mga surface disinfectant na produkto para gamitin laban sa SARS-CoV-2, ang coronavirus na sanhi ng COVID-19. Ito ay isang mahalagang milestone para matiyak na ang mga American na kompanya, pamilya, mga paaralan, at iba pang mga organisasyon ay may maraming tools hangga’t maaari para ma-disinfect ang mga surface at protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga pamilya laban sa novel coronavirus.

“Simula sa umpisa ng coronavirus pandemic, nagsikap ang Trump Administration para matiyak na ang mga American ay may access sa ligtas, at mabisang mga surface disinfectant na produkto na magagamit laban sa novel coronavirus,” sabi ni EPA Administrator Andrew Wheeler. “May higit sa 500 mga produkto ngayon sa aming listahan ng mga disinfectant, ang mga American ay may maraming mga mapagpipilian na makakatulong na protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga pamilya mula sa COVID-19.”

Noong umpisa ng Marso, ipinalabas ng EPA ang pauna nitong List N: Mga Disinfectant para Magamit Laban sa SARS-CoV-2. Ang listahang ito ay nagsimula sa 85 mga produkto at patuloy na ina-update linggo-linggo: Ang listahan na ito ay maaaring hanapan at ayusin, may kasamang mga nakakatulong na tip kung paano gamitin ng wasto ang mga disinfectant, at nagtatampok ng mga madalas na katanungan  para matiyak ang wastong paggamit sa produkto. Ang List N ng EPA ay nagkaroon ng higit sa 20 milyong mga view at nananatiling isang napakahalagang mapagkukuhanan ng impormasyon at tulong para sa publiko.

Ang higit sa 500 na wipes, sprays at iba pang mga produkto sa List N ay inaasahan na magkakabisa laban sa SARS-CoV-2 dahil ipinapakita ang bisa ng mga ito laban sa:

  • Coronavirus SARS-CoV-2.
  • Isang pathogen na mas mahirap patayin kaysa sa SARS-CoV-2.
  • Ibang human coronavirus na katulad ng SARS-CoV-2.

Kapag gumagamit ng isang disinfectant na nakarehistro sa EPA, sundin ang mga direksyon sa etiketa para sa ligtas at mabisang paggamit. Kabilang sa mga direksyon na ito, pero hindi limitado sa:

  • Parating sundin ang nakasaad sa etiketa ng produkto. Kabilang dito ang pagtitiyak sa pagsunod sa oras ng kontak, na ang tagal ng panahon na ang surface ay nakikitang basa. Gumamit lang ng mga disinfectant sa mga tiniyak na concentration sa direksyon na nasa etiketa.
  • Panatilihin na hindi maaabot ng mga bata ang mga disinfectant. Hindi dapat gamitin ng mga bata ang mga disinfectant. Ang mga disinfectant ay maaaring makasama sa kalusugan ng mga bata kung hindi wasto ang paggamit o pagtabi.
  • Gumamit lang ng fogging, at wide-area o electrostatic spraying para ilagay ang mga produkto na naka-rehistro sa EPA at nakalagay sa etiketa sa ganitong paraan. Maliban na lang kung tiyak na nakasulat sa etiketa ng pesticide ang mga direksyon sa disinfection para sa mga pamamaraan sa paglalagay o paggamit, maaaring hindi mabisa kung gamitin sa ganitong mga paraan.
  • Huwag gamitin ang mga disinfectant sa balat, pagkain o mga pantakip sa mukha. Huwag ipaghalo-halo ang mga disinfectant sa iba pang mga kemikal. 

Kung ang isang nakarehistro sa EPA na disinfectant na mula sa List N ay hindi available, maaaring gumamit ng diluted na household bleach para i-disinfect ang mga surface. Dapat na mainam na sundin ng mga gumagamit ang mga direksyon sa dilution ng bleach sa website ng CDC, kasabay ng mga pag-iingat.

Mangyari lang tandaan na ayon sa CDC, habang “posibile na mahawahan ng COVID-19 ang isang tao sa pamamagitan ng paghipo o paghawak sa surface o bagay na may virus at tapos ay mahawakan ang kanilang sariling bibig, ilong, o posible rin ang mga mata,” sinasabing ang pangunahing paraan ng pagkalat ng virus ay sa pagitan ng pagkakalapit sa ibang mga tao.

Para sa karagdagamg impormasyon sa EPA sa maramihang mga wika sa List N: Para sa Disinfectants para Magamit Laban sa SARS-CoV-2, bumisita sa https://19january2021snapshot.epa.gov/lep .

Kasaysayan

Mula nang idineklara ng U.S. Department of Health Services ang coronavirus bilang isang emergency sa pampublikong kalusugan noong Enero 2020, masigasig na nagtrabaho ang EPA para matiyak na alam ng mga American at may access ang mga ito sa mabisang surface disinfectant na produkto para magamit laban sa SARS-CoV-2. Kabilang sa mga kilos na ito ang: