An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

LO LIỆU CHO CÁC ĐỐNG ĐỔ NÁT SAU THIÊN TAI

KÉO CÁC ĐỒ ĐẠC ĐỔ NÁT SAU TRẬN BÃO RA LỀ ĐƯỜNG TẠI CÁC VÙNG CÓ THAM GIA.
Làm theo các hướng dẫn sau đây sẽ làm cho quy trình lấy đồ bỏ đi được nhanh hơn.
Kiểm lại với chính quyền tại địa phương của quý vị về những gì hiện có cho mình.

You may need a PDF reader to view some of the files on this page. See EPA’s About PDF page to learn more.