An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Mga Emergency at Kalidad ng Hangin sa Looban

(Emergencies and Indoor Air Quality)

(May kaugnayang impormasyon sa Ingles)  

Paghahanda at pagtugon sa mga emergency na may kaugnayan sa kalagayan ng panahon at mga dulot ng tao ay lubos na mas mahalaga pagdating sa mga looban, dahil ang mga tao ay naglalaan ng karamihan ng kanilang panahon sa looban, at umaasa sa mga espasyo sa looban bilang shelter. Ang pagtuturo sa inyong sarili kung paano maghanda at tumugon sa mga may kaugnayan sa lagay ng panahon at gawa ng tao na emergency na nakaka-apekto sa looban ay makakatulong na protektahan kayo at ang inyong pamilya sa pamamagitan ng pananatili ng isang mabuti sa kalusugang kalidad ng hangin sa looban.

Sa Pahinang Ito:


Mga Pangkalahatang Tip

  1. Mayroon kayo dapat ng battery powered raio para manatili kayong may balita at handa sa paparating na matitinding kondisyon ng lagay ng panahon sa lokal na area at magkaroon ng access sa telepono sa kaganapan ng isang emergency.
  2. Makinig sa mga anunyo ng pampublikong serbisyo ng mga ahensya sa kalusugang pampubliko ng estado at lokal kung paano mapoprotektahan ang inyong kalusguan at ihanda ang inyong tahanan sa kaganapan ng matitinding kalagayan ng panahon.
  3. Kung posible, paunang alamin ang mga emergency shelter. Kung ang inyong tahanan ay walang kuryente para sa matagalang panahon, puwede ninyong ayusin na manatili kayo sa isang emergency shelter o iba pang alternatibong lokasyon kung praktikal ito.

Pagkawala ng Kuryente

Dumarami rin ang mga tahanan at gusali sa Estados Unidos na ginawa at tinayo para mapanatili ang komportable at mabuti sa kalsugang mga looban, anuman ang lagay ng panahon sa labas. Ang karamihan sa mga tahanan at gusali ay umaasa sa kuryente para mapanatiling katanggap-tanggap ang mga kondisyon sa looban para sa mga taong nasa loob. Ang kawalan ng kuryente ay tumatagal ng higit sa ilang oras ay madalas na sanhi ng matinding lagay ng panahon, tulad ng mga bagyo at pagbabahag, ay maaaring magdulot ng mga negatibong epekto sa mga looban. Halimbawa, kung walang kuryente, ang pagkokontro ng temperatura sa loban ay maaaring mahirap o imposible, at kung ang ventilation system sa bahay o gusali ay hindi gumagana kung walang kuryente, ang dami ng mga pollutant sa loob ay maaaring dumami. Gayunman, sa karamihang mga kaso, maaaring magsagawa ng mga hakbang para makatulong na mapanatili ang kalidad ng hangin sa looban nang hindi gumagamit ng kuryente.

Top of Page

Mag-install ng Carbon Monoxide (CO) Alarms para Maiwasan ang Pagkalalason sanhi ng CO

Ang Carbon monoxide (CO), na isang invisible at walang amoy na gas, na mula sa iba’t ibang mga combustion appliances, tulad ng mga gas stoves, ovens o barbecue grills. Ang CO ay maaaring mabilis na dumami at maaaring tumagal ng ilang oras at sa mga mas matataas na level ay maaaring makapagdulot ng matinding pinsala at hanggang sa kamatayan. Tiyakin na ang tahanan ninyo ay may (mga) alarm para sa CO, at ang (mga) alarm na maayos na na-calibrate kapag nakakabit at may digital display at battery backup na function. Inirerekumenda ng U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) na ang bawat tahanan ay dapat may mga CO alarm sa bawat level sa labas ng bawat lugar ng tulugan. Ang CO alarms ay available sa karamihan ng mga hardware store.

Buksan at isara ang mga bintana at gumamit ng mga pantakip sa bintana tulad ng mga drapes (kurtina), shades at awming para makatulong na mapamahalaan ang temperatura ng hangin sa looban. Kapag bukas ang mga bintana, maaaring gamitin ang mga screen para maiwasan makapasok ang mga pest sa tahanan. Tandaan na ang seguridad ng inyong tahanan ay dapat rin ikonsidera kapag bukas ang mga bintana.

Kung hindi ninyo mabubuksan ang inyong mga bintana, maaaaring makakuha ng sapat na ventilation sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga pinto. Kung hindi, maaaring kailangan ninyong mag-iba ng lokasyon. 

Alamin ang epekto ng Carbon Monoxide sa Kalidad ng Hangin sa Looban 

Ventilation at Shading ay Makakatulong na Ma-kontrol ang Temperatura sa Looban

Open WindowTingnan ang mas malaking image na ipinapakita ang paggamit ng mga pantakip sa binatana

shutters on a window

Sa araw, takpan ang mga bintana gamit ang mga shades para mapakaunti an pagtaas ng temperatura

closing or opening the blindsTingnan ang mas malaking imahe na nagpapakita ng bukas na kurtina (drapes) at mga bintana

Sa Mainit-init at Maiinit na Kondisyon:
Sa araw na mainit ang lagay ng panahon, takpan ang mga bintana na sinisinagan ng araw sa umaga gamit ang shades para mabawasan ang bilang ng temperatura ng hangin sa looban. Maaari kayong gumamit ng drapes (kurtina), shades, roller shades, awnings o louvers para matakpan ang inyong mga bintana. Ang mga panlabas na awning at louver ay magpapabawas sa init na nakakapasok sa bahay nang higit sa mga panloob na shades. Sa pangkalahatan, kung ang hangin sa labas ay mas mainit kaysa sa hangin sa loob, isara ang mga bintana. Kung mas malamig ang hangin sa labas, buksan ang shades or drapes, at ang mga bintana.

Top of Page

Sa Malalamig na Kondisyon:
Buksan ang drapes (kurtina) at shades ng bintana sa umaga para makatulong na mapainit ang hangin sa looban at isara ang mga ito sa gabi para mapanatili ang init. Sa pangkalahatan, iwanang sarado ang mga bintana kung ang hangin sa labas ay mas malamig kaysa sa hangin sa loob.

Ang hangin sa looban at Ventilation sa Sukdulang Mga Temperatura: Kahit na ang pananatiling sarado ng mga bintana at pinto ay maaaring mapanatili ang mga temperatura, sa ilang mga kaso ay maaaring kailangan na buksan ng kaunti ang mga bintana para mapanatili ang sapat na ventilation. Tandaan na ang parehong dami ng kilos ng hangin o infiltration (nakakapasok at nakakalabas na hangin) ay likas na nangyayari, dahil ang mga hangin ay nakakaraan sa mga maliliit na lusutan o bitak, mga bintana at pinto, kaya’t parating may kaunting ventilation. Ang kakaunting ventilation, gayunman, ay maaaring di sapat para mapanatili ang nararapat na ventilation sa mga sukdulang situwasyon ng temperatura.

Ang exhaust, o mga singaw, na galing sa portable generator ay maaaring makamatay sa inyo sa loob lang ng mga minuto kung malanghap ninyo ito!

Mga Portable Generator Habang walang kuryente, ang mga portable generator ay magagamit para pansamantalang makatulong para maibalik ang kuryente sa ilang mga pangunahing appliance tulad ng mga refrigerator, ilaw at mga fan o bentilador. Ang mga portable generator na gumagamit ng fuels tulad ng gasolina, natural na gas o kerosene ay malawakang available. Gayunman, kung hindi maayos ang pagkakagamit sa mga ito, maaaring mapeligro ang mga ito dahil ang mga generator ay nagpapalabas ng mga toxic na fume.

  • Gamitin ang mga portable generator sa labas at malayo mula sa mga gusali.
  • Huwag gumamit ng mga portable generator sa loob ng inyong bahay o garahe. Ilagay ang mga portable generator sa mga balkonahe o malapit sa mga pinto, vents o mga bintana. Huwag gumamit ng mga portable generator nang malapit kung saan kayo o ang inyong anak ay natutulog.

Gamitin ang mga portable generator SA LABAS at malayo mula sa mga gusali.

Rechargeable na Mga Pinagkukuhanan ng Kuryente: Ang mga rechargeable solar powered na generator/battery ay available rin na magamit kapag walang kuryente. Sa ilang mga area, maaaring isang praktikal na mapipili ito para mabigyang kuryente ang maliliit na appliance. Sa pangkalahatan, hindi masyado malakas ang mga ito kaysa sa fuel powered portable generators, at nagbibigay ng back-up na kuryente nang mas mabilis.

Heating (Pagpapainit): Kapag walang kuryente, huwag subukan na painitin ang inyong tahanan sa pamamagitan ng paggamit ng combustion appliances kasama na ang mga gas stove o oven, mga barbecue grill o dryer. huwag kailanman paganahin ang anumang gas burning na heater o iba pang appliance na mahina ang ventilation o saradong kuwarto, o kung saan kayo natutulog.

Pagluluto: Huwag gumamit ng mga barbecue, hibachi, camp stoves, o iba pang walang masyadong vent na combution appliances para magluto sa looban, o para sa anumang iba pang panloob na gamit. Ang combustion appliances ay gumagawa ng mga toxic fumes, kasama na ang carbon monoxide (CO). Habang hini kayo dapat gumamit ng anumang uri ng combustion appliance, may mga paraan para magluto sa looban kapag walang kuryente. Maaari kayong gumamit ng may vent na fireplace o vented wood o iba pang fuel burning na stove, kung nakakabit na ito para handa nang malutuan.

Pailaw: Gumamit ng mga flashlight o batter powered lanterns kung available ang mga ito Kung gumagamit kayo ng mga kandila, tiyakin na ang area ay ventilated dahil ang mga kandila ay nagsisingaw ng mga combustion na produkto at, kung walang bantay ang mga ito, maaaring maging fire hazard o magdulot ng sunog o malaking apoy. Kung available, gumamit ng mga flashlight o battery powered na mga lantern sa halip na mga kandila.

Top of Page


Mga Karagdagang Makukuhanan ng Impormasyon at Tulong