An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Mga madalas na katanungan sa Coronavirus (COVID-19)

Basahin ang mga madalas na katanungan na may kaugnayan sa Coronavirus (COVID-19) at hanapin ang mga mahahalagang mapagkukuhanan ng impormasyon at tulong sa EPA.

Sa pahinang ito:

Pangkalahatang impormasyon tungkol sa Coronavirus (COVID-19)

Saano ako makakakuha ng pinakabagong impormasyon at mapagkukuhanan ng impormasyon tungkol sa Coronavirus (COVID-19)?

  • Coronavirus.gov – pampublikong impormasyon na ipinagkakaloob ng gobyerno ng Estados Unidos na may kaugnayan sa Coronavirus Disease (COVID-19)
  • CDC Coronavirus (COVID-19) – kasalukuyang impormasyon sa pampublikong kalusugan at kaligtasan sa COVID-19.
  • USA.gov Coronavirus – ang ginagawa ng gobyerno ng Estados Unidos sa pagtugon sa Coronavirus (COVID-19). Basahin en español.
  • EPA Coronavirus (COVID-19) – nagkakaloob ng mahahalagang mapagkukuhanan ng tulong at impormasyon ng EPA sa sakit, kasama na ang impormasyon sa iniinom na tubig at wastewater na kaligtasan at listahan ng mga produkto na nakakatugon sa kriterya ng EPA laban sa SARS-CoV-2, ang sanih ng COVID-19.
  • Coronavirus Guidelines for America – Ang mga patnubay sa coronavirus ng Presidente para sa America.
  • Coronavirus Frequently Asked Questions – interagency website, isinaayos ng White House Coronavirus Task Force, para sa natakdang impormasyon sa pinakamadalas na katanungan ng publiko.
  • Small Business Resources – White House Coronavirus Task Force na impormasyon sa iba't ibang mga programa ng tulong na available sa maliliit na negosyo o kompanya.
  • FEMA Rumor Control – isang mapagkukuhanan ng impormasyon na makakatulong sa publikong malaman ang mga bali-balita at katotohanan tungkol sa coronavirus (COVID-19) pandemic. 
  • FEMA How You Can Help – alamin ang pinakamabuting paraan para makapag-donate, magboluntaryo, o magbigay ng mga kritikal na supply para labanan ang COVID-19 pandemic.

Karagdagang informasiyon: