An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Proposal na Mapanatili ang National Ambient Air Quality Standards para sa Particulate Matter

Noong Abril 14, 2020, makalipas na maingat na repasuhin ang pinakahuling available na siyentipikong katibayan at mga teknikal na impormasyon, at pagkokonsulta sa mga independiyenteng mga scientific na advisor, iminumungkahi ng EPA na panatilihin, nang walang kasalukuyang primary (batay sa kalusugan at secondary (batay sa welfare) na (health-based) and secondary (welfare-based) National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) para sa particulate matter.

Karagdagang Impormasyon

Basahin ang Namungkahing Pagre-review ng National Ambient Air Quality Standards para sa Particulate Matter (sa wikang Ingles)

Ang pagdinig ay magaganap sa Mayo 20, 21,22 at 27, 2020. 

Lahat ng mga slot para sa mga speaker para sa Mayo 20, 21 at  22, 2020 ay naitalaga na.  Maaari pa rin magparehistro ang mga makikinig para sa mga nasabing petsang iyon.

Ang EPA ay naghahandog ng mga karagdagang session sa Miyerkules Mayo 27, 2020, 9:00 am -1:00 pm eastern time at 3:00 - 7:00 pm eastern time. Mananatiling bukas ang pagpaparehistro para sa Miyerkules, Mayo 27, 2020 na session hanggang Mayo 20, 2020.  Ipo-post ng EPA ang listahan ng mga nakarehistrong speaker para sa session sa Mayo 27 sa Martes, Mayo 26, 2020.  Kung pauna kayong nagparehistro para sa Mayo 20, 21 o 22 pero hindi nakatanggap ng kumpirmasyon, kayo ay aalukin ng slot para sa speaker sa Mayo 27.

Hinihiling ng EPA na maagang magparehistro ang mga kalahok na may planong magbigay ng oral na testimony sa isang panel ng mga eksperto ng EPA at pati na rin iyong mga planong makinig sa pagdinig.

Magparehistro para makinig sa pampublikong pagdinig sa pamamagitan ng teleconference.

Kung kailangan ninyo ng tulong sa wika maliban sa Ingles o kung kailangan ninyo ng makatuwirang akomodasyon, mangyaring makipag-ugnayan kay Regina Chappell sa pamamagitan ng email: chappell.regina@epa.gov (mas mainam); o sa pamamagitan ng telepono: 919- 541-3650. Dapat naming matanggap ang request na ito bago sumapit ang Mayo 13, 2020. Maaaring hindi namin maisaayos ang akomodasyon nang lampas sa petsang ito.

 
You may need a PDF reader to view some of the files on this page. See EPA’s About PDF page to learn more.