An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Thông Báo Liên Quan Đến việc gửi “Bản Trên Giấy” cho EPA Trong Khi có Trường Hợp Khẩn Cấp Quốc Gia COVID-19

12 Tháng Năm, 2020

Trong thời gian khẩn cấp quốc gia này do COVID-19, EPA hiện đang đảm nhận các hành động để duy trì sức khỏe và sự an toàn cho lực lượng lao động của chúng tôi trong khi thực hiện các kế hoạch dự phòng để đảm bảo hoàn thành các trách nhiệm trong sứ mệnh của chúng tôi. Cơ quan đang chú ý đến hướng dẫn được ban hành bởi Văn phòng Quản Lý Nhân Sự, Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh và các cơ quan liên bang khác cũng như các đối tác y tế công cộng của tiểu bang và địa phương.  

Theo hướng dẫn của CDC và OPM và các hướng dẫn cụ thể của tiểu bang ảnh hưởng đến các văn phòng khu vực của chúng tôi, lực lượng lao động của EPA đã được ủy quyền để làm việc từ xa để giúp ngăn chặn việc lan truyền coronavirus. Mặc dù trong tình trạng làm việc từ xa của lực lượng lao động này, có những hạn chế thực tế về khả năng thu thập của nhân viên và cho nhân viên Cơ quan trả lời, "bản trên giấy" các truy vấn được gửi trực tiếp qua bưu điện đến các địa điểm của văn phòng Cơ quan. Do đó, cho đến khi lực lượng lao động có thể trở lại các địa điểm văn phòng, chúng tôi khuyên rằng, trong phạm vi khả thi, bất kỳ thư từ nào được gửi đến Cơ quan cũng nên được gửi bằng email cho chúng tôi qua Thông tin liên hệ với chúng tôi .  Tuy nhiên, xin lưu ý là, có một ngoại lệ:  Các yêu cầu của FOIA để có hồ sơ của Cơ quan được gửi hiệu quả nhất là thông qua FOIAonline, đặc biệt là trong giai đoạn này.

Ngoài ra, nếu bạn đang gửi đơn xin giấy phép hoặc có các nhận xét về đề xuất của cơ quan hoặc các hành động khác mà Cơ quan đã yêu cầu ý kiến của công chúng, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp bởi các quy định hiện hành hoặc theo yêu cầu góp ý của Cơ quan. Chúng tôi khuyến khích gửi bằng điện tử, bao gồm thêm cho việc gửi bất kỳ bản trên giấy theo đòi hỏi nào, nhưng nếu bạn không thể gửi bằng điện tử hoặc cần hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ với người liên lạc được liệt kê trong thông báo hoặc quy định hoặc, nếu không có, thì dùng email hoặc số điện thoại liên hệ nói chung của chương trình EPA có trách nhiệm.

EPA cam kết tiếp tục công việc quan trọng của chúng tôi thay mặt cho công chúng Mỹ đồng thời bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của công chúng và gia đình của nhân viên EPA bằng cách thực hiện các biện pháp có trách nhiệm để giúp ngăn chặn việc lan truyền coronavirus. Cảm ơn sự hợp tác và hiểu biết của bạn.

Nếu bạn cần hỗ trợ bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh hoặc nếu bạn là người khuyết tật cần được thích nghi hợp lý mà không phải mất tiền cho bạn, vui lòng liên hệ với người liên lạc được liệt kê qua email hoặc điện thoại.