An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ - Tiếng Việt

Vietnamese-Language Resources

Trên trang này:

Việt thông tin trên các trang khác:


Tài Liệu về Sức Khoẻ và Môi Trường Health and Environmental Information from EPA

Tài Liệu về Sức Khoẻ
General Health Information

Available in PDF Có ở dạng

Đầu Trang


Không Khí
Air

Available in PDF Có ở dạng

Đầu Trang


Suyễn
Asthma

Available in PDF Có ở dạng

Đầu Trang


Mốc
Mold

Available in PDF Có ở dạng

Đầu Trang


Tiêu Thụ Cá
Fish Consumption

Available in PDF Có ở dạng

Đầu Trang


Nước
Water

Available in PDF Có ở dạng

Đầu Trang


Thuốc trừ sâu và các chất độc hại
Pesticides and Toxic Substances

Available in PDF Có ở dạng

Đầu Trang


Công lý Môi trường
Environmental Justice

Available in PDF Có ở dạng

Đầu Trang Top of Page


Tài liệu về sức khỏe và môi trường từ các cơ quan khác của chính phủ
Health and Environmental Information from Other Government Websites

Quý vị sẽ tìm thêm được tài liệu tiếng Việt về những vấn đề liên quan đến sức khỏe, môi sinh và các

Cục Nghiên Cứu Địa Chất Hoa Kỳ (USGS)

U.S. Geological Survey (USGS)

Đầu Trang