An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

News Releases

News Releases from Region 06

EPA Hỗ Trợ Khôi Phục Hệ Thống Nước ở Các Cộng Đồng Louisiana Bị Ảnh Hưởng bởi Cơn Bão Laura

09/04/2020
Contact Information: 
EPA Region 6 Press Office (R6Press@epa.gov)
214 665-2200

DALLAS – (Ngày 4 Tháng Chín, 2020) Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) đã triển khai các nguồn lực và nhân viên đến các cộng đồng ở Louisiana để đối phó với sự cố về nước uống và hệ thống nước thải trong quá trình khắc phục hậu quả sau cơn Bão Laura. Sự hỗ trợ này đáp lại các yêu cầu của Bộ Y Tế Louisiana (LDH) đối với Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), mà cơ quan này sau đó đã giao cho EPA các nhiệm vụ.

LDH và LDEQ đang tiến hành đánh giá hệ thống nước uống và nước thải ở Louisiana, đồng thời báo cáo những phát hiện của họ cho EPA, và Ủy Ban Chất Lượng Môi Trường Texas cũng làm như vậy đối với các hệ thống ở Texas. Hệ thống nước uống vẫn bị ảnh hưởng nặng nề ở cả hai bang, với nhiều hệ thống không hoạt động hoặc hoạt động với các hạn chế như tư vấn đun sôi và các biện pháp bảo tồn. Vui lòng tham khảo trang web của từng cơ quan tiểu bang để biết thông tin cập nhật nhất về hệ thống nước.

Khi nhận được nhiệm vụ từ FEMA, EPA đã cử bốn chuyên gia về vấn đề nước uống và nước thải để hỗ trợ FEMA và Lực Lượng Kỹ Sư Quân Đội Hoa Kỳ. Các nhóm này sẽ phối hợp đánh giá chung với LDH đối với nước uống và LDEQ đối với nước thải. EPA cũng đã triển khai một phòng thí nghiệm nước uống di động từ các trụ sở Vùng 7 ở Lenexa, Kansas. Phòng thí nghiệm được chứng nhận để thực hiện phân tích vi khuẩn học trong số các loại phân tích khác. Phòng thí nghiệm di động và nhân viên hỗ trợ đã đến Lake Charles vào ngày 3 Tháng Chín để hỗ trợ xử lý các mẫu nước uống để tìm vi khuẩn và tàn dư của chất clo.

EPA tiếp tục hỗ trợ các đối tác của FEMA, tiểu bang, địa phương, và bộ lạc để ứng phó với Bão Laura. Văn phòng trụ sở chính Khu vực 6 của EPA tại Dallas đang hành động để đảm bảo các địa điểm Superfund được an toàn sau cơn bão, để hỗ trợ các hệ thống nước uống công cộng bằng các đánh giá nhanh, và tích hợp thông suốt các hoạt động ứng phó khẩn cấp với Texas, Louisiana, và các cơ quan ứng phó liên bang khác. EPA khuyến khích các cộng đồng bị ảnh hưởng tiếp tục cảnh giác để biết các hướng dẫn của chính quyền địa phương. Thông tin khác về các nỗ lực của EPA có thể được tìm thấy trên https://response.epa.gov/hurricanelaura

Để biết thông tin EPA về ứng phó bão bằng tiếng Tây Ban Nha: https://19january2021snapshot.epa.gov/espanol/desastres-naturales

Để biết thông tin EPA bằng các ngôn ngữ khác: https://epa.gov/lep

Kết nối với EPA Vùng 6:

Trên Facebook: https://www.facebook.com/eparegion6 

Trên Twitter: https://twitter.com/EPAregion6

Về EPA Vùng 6: https://19january2021snapshot.epa.gov/aboutepa/epa-region-6-south-central  

# # #