An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

News Releases

News Releases from Headquarters

EPA hỗ trợ việc chuẩn bị và ứng phó với bão theo một số cách, bao gồm

08/26/2020
Contact Information: 
Văn phòng báo chí EPA (press@epa.gov)

WASHINGTON (26 Tháng Tám, 2020) - Gii quyết tình trng thiếu ht nhiên liu: Đạo luật Không khí Trong Sạch cho phép Quản trị viên EPA Wheeler, với sự tham vấn của Bộ trưởng Năng lượng Brouillette, từ bỏ các yêu cầu về nhiên liệu nhất định để giải quyết tình trạng thiếu hụt xảy ra do bão. Nếu Quản trị viên Wheeler xác định rằng tình trạng cung cấp nhiên liệu khắc nghiệt và bất thường tồn tại trong một tiểu bang hoặc khu vực do hậu quả của bão, thì việc miễn trừ tạm thời có thể giúp đảm bảo cung cấp đủ xăng ở khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là cho những phương tiện khẩn cấp. EPA có một đội ngũ giàu kinh nghiệm túc trực để xúc tiến việc xử lý bất kỳ yêu cầu từ bỏ nhiên liệu nào của các tiểu bang.

Giám sát h thng nước công cng: Hệ thống nước có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong các trận bão do triều cường, lũ lụt hoặc mất điện. Cả Ủy ban Chất lượng Môi trường Texas và Bộ Y tế Louisiana đều đã tải các hệ thống có khả năng bị ảnh hưởng của họ lên hệ thống theo dõi của EPA, cho phép lập kế hoạch đánh giá nhanh để khôi phục hệ thống nước sau khi bão đi qua và nước lũ rút. Sau cơn bão, nếu được yêu cầu, EPA có thể hỗ trợ các tiểu bang tiến hành đánh giá thiệt hại của cả hệ thống nước uống và nước thải để xác định tác động đối với các tài sản quan trọng và hỗ trợ khắc phục.

Bo v cho các địa đim Superfund: EPA đánh giá các điều kiện tại các địa điểm Superfund thuộc Danh sách Ưu tiên Quốc gia (NPL) trên đường đi của bão và giao nhiệm vụ cho mỗi người quản lý địa điểm khắc phục Superfund NPL để đánh giá các điều kiện và chuẩn bị tại chỗ cho mưa to và gió lớn. Sau cơn bão và nước lũ rút, EPA tiến hành đánh giá nhanh để xác định thiệt hại tại các địa điểm và bắt đầu kế hoạch dọn dẹp nếu cần thiết. Mọi hoạt động tại chỗ tại các địa điểm nằm trong đường đi của bão đều bị dừng lại cho đến khi có thông tin rõ ràng và thiết bị tại chỗ được đảm bảo. Ngoài ra, ván chặn cho đầm phá hoặc ao hồ được gia tăng để thích ứng với lượng mưa theo dự báo nếu có thể. Sau khi bão đổ bộ và lũ lụt rút đi, các nhà quản lý khắc phục hậu quả của EPA sẽ tiến hành đánh giá từng địa điểm Superfund NPL để đảm bảo không có thiệt hại nào xảy ra.

Đánh giá các điu kin ti các cơ s công nghip chính: EPA đánh giá các điều kiện tại các cơ sở công nghiệp chính trên đường đi của bão để xác định các tác động tiềm ẩn và các biện pháp đối phó. Sau cơn bão và nước lũ rút, các vụ tràn và xả lũ được báo cáo cho Trung tâm Ứng phó Quốc gia. NRC thông báo cho Biên Phòng Hoa Kỳ hoặc EPA dựa trên các ranh giới thuộc quyền tài phán đã được phê duyệt trước. EPA tiến hành kiểm tra theo dõi và đánh giá thiệt hại theo các báo cáo trong phạm vi quyền hạn của EPA.

Để biết thêm thông tin về việc miễn giảm nhiên liệu của EPA, vui lòng truy cập: https://19january2021snapshot.epa.gov/enforcement/fuel-waivers.

Trụ sở trung tâm của EPA về thông tin thiên tai và bão có tại https://19january2021snapshot.epa.gov/hurricanes.

Để biết thông tin về khả năng ứng phó khẩn cấp của EPA, vui lòng truy cập https://19january2021snapshot.epa.gov/emergency-response.

Để biết thông tin về hướng dẫn chuẩn bị ứng phó với bão của FEMA, vui lòng truy cập https://19january2021snapshot.epa.gov/emergency-response.

Kết ni vi EPA Vùng 6:

Trên Facebook: https://www.facebook.com/eparegion6

Trên Twitter: https://twitter.com/EPAregion6

V EPA Vùng 6: https://19january2021snapshot.epa.gov/aboutepa/epa-region-6-south-central