An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Bản Tóm Tắt Đạo Luật Không Khí Sạch

Thông tin có liên quan bằng tiếng Anh

Bản Tóm Tắt Đạo Luật Không Khí Sạch giới thiệu ngắn gọn về Đạo Luật Không Khí Sạch năm 1990. Đạo Luật Không Khí Sạch năm 1990 là một văn bản pháp luật mới nhất được thông qua lần đầu vào năm 1970 nhằm làm sạch không khí ô nhiễm. Bản tóm tắt này gồm có các điều khoản quan trọng nhất của Đạo Luật Không Khí Sạch năm 1990 và có thể giúp quý vị hiểu rõ những nội dung trong Đạo Luật cũng như cách thức mà Đạo Luật có thể ảnh hưởng đến quý vị.

You may need a PDF reader to view some of the files on this page. See EPA’s About PDF page to learn more.