An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Sakit sa Coronavirus 2019 (COVID-19)

[Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)]

Ito ay isang biglang umuusbong at mabilis na nag-iibang situwasyon at ang  Centers for Disease Control and Prevention ay magkakaloob ng na-update na impormasyon sa sandaling available na ito, dagdag pa sa na-update na mga patnubay. Ang website na ito ay nagbibigay ng mga mapagkukuhanan ng impormasyon at tulong mula sa EPA hinggil sa sakit na coronavirus (COVID-19).

(May kaugnayan na impormasyon sa Ingles)

Abiso Hinggil sa “Hard Copy” na Mga Nasumite sa EPA Habang may COVID-19 National Emergency

Mga madalas na katanungan sa Coronavirus (COVID-19)

Impormasyon tungkol sa mga Disinfectant

Noong Enero 29, 2020, pina-activate ng EPA ang Emerging Viral Pathogens Guidance for Antimicrobial Pesticides bilang pagtugon sa outbreak ng coronavirus (COVID-19).

Iniinom na Tubig at Impormasyon tungkol sa Wastewater

Ang EPA ay nagbibigay ng impormasyon sa iniinom na tubig at wastewater para magbigay linaw sa publiko. Ang COVID-19 virus ay hindi natatagpuan sa mga supply para sa iniinom na tubig. Batay sa kasalukuyang mga katibayan, mababa ang mga panganib sa mga supply sa tubig.

Hangin sa Looban at ang Coronavirus (COVID-19)