An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Office of Inspector General

Báo cáo: Cơ Sở Hạ Tầng Cấp Nước EPA Khu vực 6 Nhanh Chóng Được Đánh Giá sau Cơn Bão Harvey nhưng Có Thể Cải Thiện Sự Tiếp Ngoại Trong Trường Hợp Khẩn Cấp Với Các Cộng Đồng có Hoàn Cảnh Bất Lợi

Báo cáo Số 19-P-0236, 16 Tháng Bảy, 2019

Những cải tiến đối với các nỗ lực tiếp ngoại công lý môi trường trong các trường hợp khẩn cấp có thể cải thiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe công cộng của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bão hoặc các thảm họa khác.

Tài liệu báo cáo

Báo cáo bằng tiếng anh (Report in English)

You may need a PDF reader to view some of the files on this page. See EPA’s About PDF page to learn more.

OIG Independence of EPA

The EPA's Office of Inspector General is a part of the EPA, although Congress provides our funding separate from the agency, to ensure our independence. We were created pursuant to the Inspector General Act of 1978, as amended Exit.

Environmental Protection Agency  |  Office of Inspector General
1200 Pennsylvania Avenue, N.W. (2410T)  |  Washington, DC 20460  |  (202) 566-2391
OIG Hotline: 1-888-546-8740.