An official website of the United States government.

This is not the current EPA website. To navigate to the current EPA website, please go to www.epa.gov. This website is historical material reflecting the EPA website as it existed on January 19, 2021. This website is no longer updated and links to external websites and some internal pages may not work. More information »

Maladi Kowonaviris 2019 (COVID-19)

[Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)]

Sa se yon sitiyasyon k ap vale teren epi k ap evolye vit epi  Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi a pral bay dènye enfòmasyon yo lè yo vin disponib, an plis konsèy yo mete ajou yo. Sit entènèt sa a bay resous EPA kle sou maladi kowonaviris la (COVID-19).

(Enfòmasyon ki gen rapò ak li nan lang angle)

Avi Konsènan Soumisyon "Sou Papye" bay EPA Pandan Ijans Nasyonal COVID-19 LA 

Kesyon moun poze souvan sou Kowonaviris (COVID-19)

Enfòmasyon sou Dezenfektan yo

Nan dat 29 janvye 2020, EPA te aktivite  Konsèy sou Patojèn Viral ak Soti pou Ensektisid Kont Mikwòb yo pou reponn a epidemi kowonaviris (COVID-19) la. (an Angle)

Enfòmasyon sou Dlo Potab ak Dlo Ize

EPA ap bay enfòmasyon sou dlo pòtab ak dlo ize pou klarifye bagay yo pou piblik la. Yo pa te detekte viris COVID-19 la nan rezèv dlo pòtab yo. Selon prèv nou gen nan moman an, risk pou rezèv dlo yo ba.

Enfòmasyon sou lè andedan kay la